Under Armour - Силни финансови резултати и стратегически стъпки за по-добро бъдеще

- Брутен марж $UAA-0.3%:

- Четвърто тримесечие на фискалната година 2024: Увеличен с 1,7% до 45%.

- Цялата фискална година 2024 г.: Увеличение до 46,1 %, което представлява подобрение с 1,3 %.

- Причини за подобрението: Намаляване на продуктовите и транспортните разходи поради подобрения във веригата за доставки.

- Негативни фактори: Ефекти на валутния курс и увеличени маркетингови дейности директно към потребителите.

- Продажби, общи и административни разходи $UAA-0.3%:

- Q4: Намаляват с 5% до 546 млн.

- Фискална 2024 г: Намаление с 2% до 2,3 млрд. долара.

- Намаляване на разходите: Показва потенциално подобрение на крайния резултат.

- Управление на инвентара $UAA-0.3%:

- В края на четвъртото тримесечие: запасите намаляват с 19% до 958 млн. долара, което показва активно управление на запасите.

- Парична позиция и дълг $UAA-0.3%:

- Парични средства: $859 млн. в края на четвъртото тримесечие.

- Дълг: Няма непогасени задължения по револвиращото кредитно улеснение.

- Стратегически стъпки $UAA-0.3%:

- Изкупуване на акции: Обявена нова програма за обратно изкупуване на акции на стойност 500 млн. долара, отразяваща увереността във финансовото състояние и бъдещите перспективи на компанията.

🌟 Under Armour демонстрира силно финансово здраве и стратегически подобрения на маржа и разходите, което засилва пазарните им позиции! 🏃‍♂️💪

UAA
$6.76 -$0.02 -0.30%

No comments yet
Timeline Tracker Overview