Анализ на GeoPark Limited: политиката на дивиденти е на първо място

GeoPark Limited може да е непозната компания за мнозина, но тя е много интересен производител на нефт и газ, който се фокусира върху това да възнагради акционерите си с атрактивен дивидент, който възнамерява да продължи да увеличава.

С какво се занимава компанията?

GeoPark Limited $GPRK-1.0% е международна компания със седалище в Хонконг, която се занимава с проучване на нефт и газ, както и с възобновяема енергия и геотермална енергия. Дружеството е основано през 2002 г. и осъществява проекти в Латинска Америка (основно в Чили, Колумбия, Бразилия и Аржентина), Азия (основно в Индонезия и Тайланд) и Европа (основно в Испания). Дружеството е един от най-големите производители на нефт и газ в Латинска Америка.

Geopark Limited се ангажира и с опазването на околната среда и устойчивото развитие, което е в съответствие с целите му за насърчаване на устойчив туризъм и екологично образование. Geopark Limited инвестира във възобновяема енергия и геотермална енергия, за да намали зависимостта от изкопаеми горива и да насърчи устойчивото развитие.

Геопарк Лимитид управлява и няколко проекта за добив на нефт и газ, които се основават на съвременни технологии и методи, свеждащи до минимум въздействието върху околната среда. Компанията се стреми да работи с местните общности и доставчици, за да подкрепя социалното и икономическото развитие на регионите, в които работи.

Geopark Limited има няколко конкурентни предимства:

  1. Дружеството разполага с екип от експерти по геология и геофизика, които имат дългогодишен опит в проучването и добива на нефт и газ. Това позволява на дружеството да идентифицира и прилага най-добрите геоложки и геофизични технологии в своите проекти.
  2. Геопарк Лимитид разполага и с диверсифициран портфейл от проекти в различни региони на света, което означава, че дружеството е по-малко зависимо от един пазар или проект. Това спомага за намаляване на риска и увеличаване на стабилността на приходите.
  3. Дружеството също така използва съвременни технологии и иновативни практики, които повишават ефективността на добива и намаляват разходите. Дружеството също така се стреми да оптимизира процесите и разходите си и да използва синергията между проектите.

Рискове

Рискове, свързани с цените на петрола и газа : "Геопарк Лимитед" е дружество, което добива петрол и газ, което означава, че е зависимо от цените на тези суровини. Спадът на цените на петрола и газа може да има отрицателно въздействие върху резултатите и рентабилността на дружеството.

Рискове, свързани с геоложките условия: Проучването и добивът на нефт и газ са дейности, които зависят от геоложките условия. Резултатите от проучванията могат да бъдат по-ниски от очакваните, което може да доведе до намаляване на производството и рентабилността на дружеството.

Рискове, свързани с политическа и икономическа нестабилност: "Геопарк Лимитед" оперира в няколко държави, където може да бъде изложено на политическа и икономическа нестабилност. Това може да включва промени в законодателството, правителствена намеса и други рискове, свързани с международната търговия.

Финанси

Дружеството отбелязва значителен ръст на приходите от 2019 г. насам, когато приходите са били 393 млн. Това върви ръка за ръка с рентабилността, която рязко се е повишила през този период, достигайки над 1 млрд. щ.д. през последните дванадесет месеца.

Освен това изглежда, че дружеството поддържа ниски оперативни разходи, които остават относително стабилни през последните няколко години. Това, заедно със значителното увеличение на брутната печалба, доведе до значително увеличение на оперативната печалба.

Като цяло, дружеството е отбелязало значителен ръст в продажбите и рентабилността, което показва, че дружеството се е представило добре през последните няколко години.

Паричен поток

Като цяло през 2022 г. дружеството е генерирало положителен оперативен паричен поток и свободен паричен поток, което показва, че то генерира достатъчен паричен поток от дейността си и има известен остатък от парични средства след отчитане на капиталовите инвестиции, което е добре да се знае.

Дружеството обаче е имало отрицателен инвестиционен паричен поток и финансов паричен поток, което показва, че то инвестира повече, отколкото генерира от инвестиционната си дейност, и харчи повече, отколкото генерира от финансовата си дейност.

  • Дружеството има нисък коефициент P/E от 2,80, както и Forward P/E, което показва, че акциите са сравнително евтини в сравнение с приходите му.
  • Собствеността на вътрешните лица е 25,91%, което показва, че значителен процент от компанията се притежава от вътрешни лица.

Това, което наистина е очарователно, са огромните им стойности на ROE, ROA и ROI, но същото може да се каже и за маржовете им, които са на сравнително високо ниво.

Като цяло изглежда, че компанията има силни финансови показатели с високи печалби, приходи и ROE. Въпреки това отрицателният коефициент PEG и високата бета може да показват, че не се очаква ръст на акциите в бъдеще и те може да са по-волатилни от общия пазар.

  • За съжаление, коефициентът D/E тук е твърде висок за мен, което е обезкуражаващо въпреки впечатляващите показатели и възвръщаемост.

Какво ще кажете за дивидента?

GeoPark Limited изплаща редовен дивидент от 2011 г. насам и увеличава дивидента всяка година през последните 5 години, като в момента дивидентът е 4,96%.

Дивидентната политика на Дружеството цели устойчив темп на нарастване на дивидентите в съответствие с дългосрочния ръст на рентабилността. Ръководството на дружеството има амбицията да продължи да изплаща 25-50% от нетната печалба под формата на дивиденти в бъдеще, което би трябвало да е устойчиво.

Как го виждат анализаторите?

Осемте анализатори, които предлагат 12-месечни ценови прогнози за GeoPark Ltd., имат средна цел от 19,50, с висока оценка от 28,00 и ниска оценка от 16,00. Медианната оценка представлява увеличение от +85,89% спрямо последната цена от 10,49.

  • Как ви се струва компанията? 🤔

Моля, обърнете внимание, че това не е финансов съвет. Всяка инвестиция трябва да премине през задълбочен анализ.


No comments yet
Timeline Tracker Overview