S&P 500 ^GSPC 5,304.72 +0.70%
Tesla TSLA $179.24 +3.17%
Meta META $478.22 +2.67%
Nvidia NVDA $1,064.69 +2.57%
Apple AAPL $189.98 +1.66%
Microsoft MSFT $430.16 +0.74%
Alphabet GOOG $176.33 +0.73%
Amazon AMZN $180.75 -0.17%

Podle kritiků potřebuje americký bankovní systém zásadní úpravy. Co navrhují?

Martin Bartkovský
4. 4. 2023
8 min read

Asi nikdo nečekal, že v poslední době můžou padnout tři banky během krátké doby. Tento kolaps poukázal na jisté trhliny v bankovním systému a na jeho nedostatky. Kde tyto nedostatky jsou, a jak to řešit? Pojďme se na to podívat.

Silicon Valley Bank $SIVB , klíčová instituce v ekosystému financování technologických startupů, zkolabovala během pouhých 48 hodin, vyvolávající obavy z nákazy a vážných otázek o účinnosti bankovního dohledu Federálního rezervního systému (Fed). Kritici tvrdí, že dohled nad bankami potřebuje generální opravu, aby byl svižnější, transparentnější a rozhodnější.

Místopředseda Fedu pro dohled, Michael Barr, uvedl, že orgány dohledu opakovaně identifikovaly rizika pro SVB od roku 2021 a podnikly kroky k omezení jejího růstu v roce 2022. Přesto se banka propadla do krize, která měla dramatický dopad na trh a zpochybnila přístup Fedu ke kontrole finančních institucí.

Současné problémy

Bankovní dohled obvykle probíhá za zavřenými dveřmi, což může vést k ochraně bank před zveřejněním nelichotivých informací a ztížení posouzení kvality dohledu. Orgány dohledu vydávají "záležitosti vyžadující pozornost" (MRA) a "záležitosti vyžadující okamžitou pozornost" (MRIA), které nejsou veřejné a nepředepisují konkrétní řešení. Pokud je záležitost závažná, mohou orgány dohledu vydat "příkaz k souhlasu", což je veřejná donucovací akce mezi regulátorem a bankou.

Zákonodárci obviňují Fed, že problém neeskaloval dostatečně rychle a zpochybňují transparentnost celého procesu. Klíčovou otázkou pro zákonodárce je, zda Fed mohl eskalovat problém rychleji, aby přinutil banku opravit své problémy. Během slyšení byl Michael Barr tázán, proč orgány dohledu nepřiměly banku napravit zjištěné nedostatky, jako je špatně řízené riziko úrokových sazeb a problémy s likviditou.

Někteří experti poukazují na to, že skutečnost, že orgány dohledu Fedu začaly trestat SVB na spodním konci žebříčku a vydávaly MRA, naznačuje, že nepředpokládali problém, který by mohl firmu zkolabovat. To odhaluje možnou slabost v současném systému dohledu, který může být příliš opatrný při konfrontaci s bankami, které se potýkají s vážnými problémy.

Rychlý růst SVB byl faktorem pro orgány dohledu Fedu, které převzaly každodenní dohled nad bankou ve druhé polovině roku. Tento růst měl způsobit zvýšenou pozornost ze strany Fedu, ale zdá se, že regulační orgán nebyl schopen se dostatečně rychle přizpůsobit, aby zabránil kolapsu banky.

Kolaps SVB také upozorňuje na potenciální nedostatek transparentnosti v bankovním dohledu. Pokud byly vydávány MRA a MRIA týkající se vážných problémů banky, veřejnost by měla mít právo na informace o těchto problémech a o tom, jakým způsobem byly řešeny. V opačném případě mohou být spotřebitelé a investoři vystaveni nečekaným rizikům.

Možná řešení?

V reakci na kolaps SVB by měla být zvážena řada opatření, která by mohla zlepšit efektivitu a transparentnost bankovního dohledu.

  • Jedním z možných kroků je zavedení pravidel pro zveřejňování informací o závažných problémech bank, které by mohly mít vliv na finanční stabilitu. Tím by byl posílen dohled nad bankami a zvýšena důvěra veřejnosti v regulační orgány.
  • Dále by bylo vhodné zvážit zavedení pravidel pro eskalaci problémů mezi orgány dohledu a bankami. To by mohlo zajistit, že v případě vážných problémů budou orgány dohledu rychleji a rozhodněji jednat, aby zabránily kolapsu dalších finančních institucí.
  • Konečně je třeba posílit kapacity a znalosti orgánů dohledu, aby mohly efektivně monitorovat rychle se měnící finanční krajinu. To by mohlo zahrnovat zvýšení počtu zaměstnanců, zlepšení vzdělávacích programů a posílení spolupráce mezi různými regulačními orgány na mezinárodní úrovni.

Kolaps Silicon Valley Bank odhalil závažné problémy ve světě dohledu nad bankami Federálního rezervního systému. Tato událost by měla sloužit jako varování pro regulační orgány a zákonodárce, aby přehodnotili současné postupy a zlepšili transparentnost a efektivitu dohledu nad finančními institucemi.

Jednou z hlavních výzev je přizpůsobení se rychle se měnícímu finančnímu prostředí, které zahrnuje technologické inovace a nové obchodní modely. Regulátoři by měli být schopni rychle identifikovat nová rizika a reagovat na ně, aby chránili finanční stabilitu a zájmy spotřebitelů.

Kromě toho je důležité, aby regulační orgány vytvořily jasná pravidla a pokyny pro eskalaci problémů mezi bankami a orgány dohledu. Tím by se zajistilo, že banky budou mít jasné směrnice pro řešení problémů a že orgány dohledu budou mít nástroje, které potřebují k rychlému a rozhodnému jednání.

Je také klíčové zlepšit spolupráci mezi regulačními orgány na mezinárodní úrovni. Ve světě globalizace a propojených finančních trhů je důležité, aby regulační orgány sdílely informace a koordinovaly své činnosti, aby lépe monitorovaly a řídily rizika.

Kolaps SVB poskytuje příležitost k zamyšlení nad současným stavem bankovního dohledu a k hledání způsobů, jak zlepšit jeho účinnost a transparentnost. Je na zákonodárcích a regulačních orgánech, aby se poučili z této zkušenosti a přijali nezbytná opatření, která zajistí, že se podobná situace nebude opakovat. Tím bude možné chránit finanční stabilitu a důvěru veřejnosti v bankovní sektor.

V budoucnu by měl být bankovní dohled svižnější, transparentnější a rozhodnější, s jasnými pravidly a postupy pro eskalaci problémů a spolupráci mezi regulačními orgány. Pouze tak bude možné zabránit dalším kolapsům, jako byl případ Silicon Valley Bank, a zajistit stabilitu a důvěru ve finanční systém.

Na závěr je třeba zdůraznit, že současná krize ohledně kolapsu Silicon Valley Bank není jen problémem jedné finanční instituce, ale představuje širší otázku efektivity bankovního dohledu a regulace ve Federálním rezervním systému. Je nezbytné, aby se z tohoto incidentu vyvodily důležité ponaučení, která povedou k trvale udržitelným a robustním regulačním mechanismům pro budoucnost.

  • Jedním z možných řešení je zavedení nezávislých auditů regulačních orgánů, které by mohly poskytnout nestranné hodnocení jejich výkonnosti a přispět ke zlepšení postupů bankovního dohledu. Tím by bylo možné zvýšit důvěru veřejnosti v integritu a schopnosti regulačních orgánů.
  • Dále je třeba zajistit, aby regulační orgány měly dostatečné zdroje a odborné znalosti pro řešení složitých a rychle se měnících finančních trhů. To zahrnuje nejen zajištění adekvátního financování a personálního obsazení, ale také průběžné školení a výměnu zkušeností mezi regulačními orgány na celosvětové úrovni.
  • Navíc je důležité zvýšit zodpovědnost bankovního sektoru za své činnosti a vytvořit silnější a účinnější mechanismy pro vymáhání sankcí. To by mohlo zahrnovat zavedení přísnějších pokut a trestů pro banky, které nedodržují regulační pravidla, a zajištění, že představitelé bank nesou osobní zodpovědnost za špatná rozhodnutí a chyby.

Kolaps Silicon Valley Bank je vážným připomenutím, že současný systém bankovního dohledu má nedostatky, které je třeba řešit. Regulační orgány, zákonodárci a bankovní sektor musí společně pracovat na vytvoření silnějšího, transparentnějšího a efektivnějšího systému dohledu, který bude schopen chránit finanční stabilitu a důvěru veřejnosti v dlouhodobém horizontu. Pouze takový přístup může pomoci předcházet dalším kolapsům, jako je ten, který postihl Silicon Valley Bank, a zajistit, že finanční systém zůstane pevný a odolný vůči budoucím výzvám a krizím.

UPOZORNĚNÍ: Nejsem finanční poradce, a tento materiál neslouží jako finanční nebo investiční doporučení. Obsah tohoto materiálu je čistě informativní.

Přečíst celý článek zdarma?
Tak pokračuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Pošli článek dál, nebo si ho ulož na později.