S&P 500 ^GSPC 5,319.79 -0.03%
Tesla TSLA $180.52 -3.26%
Alphabet GOOG $177.22 -1.29%
Meta META $470.38 +1.24%
Apple AAPL $191.62 -0.38%
Nvidia NVDA $950.38 -0.36%
Microsoft MSFT $430.00 +0.22%
Amazon AMZN $183.47 +0.17%

Според критиците банковата система на САЩ се нуждае от сериозни промени. Какво предлагат те?

Vladimir Mihaylov
4. 4. 2023
1 min read

Предполагам, че никой не е очаквал, че три банки могат да фалират в кратък период от време наскоро. Този срив открои някои пукнатини в банковата система и нейните недостатъци. Къде са тези слабости и как могат да бъдат отстранени? Нека ги разгледаме.

Silicon Valley Bank $SIVB, ключова институция в екосистемата за финансиране на технологични стартъпи, се срина само за 48 часа, което породи опасения за разпространение на заразата и сериозни въпроси относно ефективността на банковия надзор на Федералния резерв (ФЕД). Критиците твърдят, че банковият надзор се нуждае от цялостна промяна, която да го направи по-гъвкав, прозрачен и решителен.

Заместник-председателят на Фед по надзора Майкъл Бар заяви, че надзорните органи многократно са идентифицирали рисковете за SVB от 2021 г. насам и са предприели стъпки за ограничаване на растежа ѝ през 2022 г. Въпреки това изпадането на банката в криза оказа драматично въздействие върху пазара и постави под въпрос подхода на Фед към надзора на финансовите институции.

Настоящите проблеми

Банковият надзор обикновено се осъществява при закрити врати, което може да доведе до предпазване на банките от разкриване на нелицеприятна информация и да затрудни оценката на качеството на надзора. Надзорниците издават "доклади по въпроси, изискващи внимание" (MRA) и "доклади по въпроси, изискващи незабавно внимание" (MRIA), които не са публични и не предписват конкретни решения. Ако въпросът е сериозен, надзорните органи могат да издадат "заповед за съгласие", която представлява публично действие по принудително изпълнение между регулатора и банката.

Законодателите обвиняват Фед, че не е ескалирал проблема достатъчно бързо и поставят под въпрос прозрачността на процеса. Ключовият въпрос за законодателите е дали Фед е могъл да ескалира проблема по-бързо, за да принуди банката да отстрани проблемите си. По време на изслушването Майкъл Бар бе попитан защо надзорните органи не са принудили банката да коригира установените недостатъци, като например неправилно управляван лихвен риск и проблеми с ликвидността.

Някои експерти посочват, че фактът, че надзорниците на Фед са започнали да наказват SVB в долната част на класацията и да издават МРП, предполага, че те не са предвидили проблем, който да доведе до фалит на фирмата. Това разкрива възможна слабост на сегашната надзорна система, която може да е прекалено предпазлива, когато се сблъска с банки, изправени пред сериозни проблеми.

Бързото разрастване на SVB е фактор за надзорниците на Фед, които през втората половина на годината поеха ежедневния надзор над банката. Този растеж би трябвало да предизвика повишено внимание от страна на Фед, но регулаторът изглежда не е в състояние да се адаптира достатъчно бързо, за да предотврати срива на банката.

Сривът на SVB подчертава и потенциалната липса на прозрачност в банковия надзор. Ако са издадени МРП и МРП относно сериозни проблеми в дадена банка, обществеността би трябвало да има право да знае за тези проблеми и как са били решени. В противен случай потребителите и инвеститорите могат да бъдат изложени на неочаквани рискове.

Възможни решения?

В отговор на срива на СВБ следва да се обмислят редица мерки, които биха могли да подобрят ефективността и прозрачността на банковия надзор.

  • Една от възможните стъпки е въвеждането на правила за оповестяване на информация за сериозни банкови проблеми, които биха могли да засегнат финансовата стабилност. Това би засилило банковия надзор и би повишило общественото доверие в регулаторите.
  • Освен това следва да се обмисли въвеждането на правила за ескалация на проблемите между надзорните органи и банките. Това би могло да гарантира, че в случай на сериозни проблеми надзорните органи действат по-бързо и решително, за да предотвратят срива на други финансови институции.
  • И накрая, капацитетът и знанията на надзорните органи трябва да бъдат укрепени, за да могат те ефективно да наблюдават бързо променящата се финансова среда. Това може да включва увеличаване на персонала, подобряване на програмите за обучение и засилване на сътрудничеството между различните регулаторни органи на международно равнище.

Сривът на Silicon Valley Bank разкри сериозни проблеми в света на банковия надзор на Федералния резерв. Това събитие трябва да послужи като предупреждение към регулаторите и законодателите да преосмислят настоящите практики и да подобрят прозрачността и ефективността на надзора на финансовите институции.

Едно от основните предизвикателства е адаптирането към бързо променящата се финансова среда, която включва технологични иновации и нови бизнес модели. Регулаторните органи трябва да могат бързо да идентифицират и да реагират на новите рискове, за да защитят финансовата стабилност и интересите на потребителите.

Освен това е важно регулаторите да установят ясни правила и насоки за ескалиране на проблемите между банките и надзорните органи. Това ще гарантира, че банките имат ясни насоки за разрешаване на проблеми, а надзорните органи разполагат с необходимите инструменти за бързи и решителни действия.

От решаващо значение е също така да се подобри сътрудничеството между регулаторите на международно равнище. В света на глобализацията и взаимосвързаните финансови пазари е важно регулаторите да обменят информация и да координират дейностите си, за да наблюдават и управляват по-добре рисковете.

Сривът на ДЦК дава възможност да се обмисли настоящото състояние на банковия надзор и да се потърсят начини за подобряване на неговата ефективност и прозрачност. От законодателите и регулаторите зависи да се поучат от този опит и да предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че подобна ситуация няма да се повтори. Това ще спомогне за защита на финансовата стабилност и общественото доверие в банковия сектор.

В бъдеще банковият надзор трябва да бъде по-бърз, прозрачен и решителен, с ясни правила и процедури за ескалиране на проблемите и сътрудничество между регулаторите. Само по този начин ще бъде възможно да се предотвратят по-нататъшни сривове, като случая с Silicon Valley Bank, и да се осигури стабилност и доверие във финансовата система.

В заключение следва да се подчертае, че настоящата криза, свързана с фалита на Silicon Valley Bank, не е проблем само на една финансова институция, а представлява по-широк въпрос за ефективността на банковия надзор и регулиране в системата на Федералния резерв. Наложително е от този инцидент да бъдат извлечени важни поуки, които да доведат до създаването на устойчиви и стабилни регулаторни механизми за в бъдеще.

  • Едно от възможните решения е въвеждането на независими одити на регулаторните органи, които биха могли да осигурят безпристрастна оценка на тяхната работа и да спомогнат за подобряване на практиките на банковия надзор. Това би могло да повиши общественото доверие в интегритета и способностите на регулаторите.
  • Освен това е необходимо да се гарантира, че регулаторите разполагат с достатъчно ресурси и експертен опит, за да се справят със сложните и бързо променящи се финансови пазари. Това включва не само осигуряването на адекватно финансиране и персонал, но и непрекъснато обучение и обмен на опит между регулаторите в световен мащаб.
  • Освен това е важно да се повиши отговорността на банковия сектор за неговите действия и да се създадат по-силни и по-ефективни механизми за налагане на санкции. Това може да включва въвеждане на по-строги глоби и санкции за банките, които не спазват регулаторните правила, и гарантиране, че банковите ръководители носят лична отговорност за лоши решения и грешки.

Сривът на Silicon Valley Bank е сериозно напомняне, че настоящата система за банков надзор има недостатъци, които трябва да бъдат отстранени. Регулаторните органи, законодателите и банковата индустрия трябва да работят заедно за създаването на по-силна, по-прозрачна и ефективна надзорна система, която да може да защити финансовата стабилност и общественото доверие в дългосрочен план. Само такъв подход може да помогне за предотвратяване на по-нататъшни сривове като този, който засегна Silicon Valley Bank, и да гарантира, че финансовата система ще остане стабилна и устойчива на бъдещи предизвикателства и кризи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не съм финансов консултант и този материал не служи като финансова или инвестиционна препоръка. Съдържанието на този материал е чисто информационно.


Предайте статията нататък или я запазете за по-късно.