S&P 500 ^GSPC 5,321.41 +0.25%
Tesla TSLA $186.60 +6.66%
Meta META $464.63 -0.90%
Microsoft MSFT $429.04 +0.87%
Apple AAPL $192.35 +0.69%
Nvidia NVDA $953.86 +0.64%
Alphabet GOOG $179.54 +0.61%
Amazon AMZN $183.15 -0.21%

Bath & Body Works: как се справя един от лидерите в областта на грижата за тялото?

Игор Иванов
12. 4. 2023
1 min read

Bath & Body Works е най-големият търговец на дребно на продукти за грижа за тялото в САЩ с над 20 % пазарен дял. Компанията управлява мрежа от 1700 магазина и успешно се фокусира върху продукти с висок марж и сезонни продукти, които се харесват на всички видове клиенти.

Bath & Body Works

Bath & Body Works е американска верига магазини, специализирана в продажбата на козметика, парфюми и продукти за грижа за тялото. Компанията управлява повече от 1700 магазина в САЩ и Канада и е дъщерно дружество на L Brands.

Bath & Body Works доминира на пазара на продукти за грижа за тялото в САЩ с пазарен дял от около 20-25 % (тя е третият по големина участник в сектора). Основното му конкурентно предимство е широката гама от продукти под собствена марка с благоприятно съотношение цена/качество, включваща марки като Signature Collection, Aromatherapy и C.O. Bigelow. Bath & Body Works е специализирана в производството на ароматизирани продукти, като ароматни свещи, лосиони за тяло, шампоани, душ гелове и продукти, произведени от естествени съставки.

Някои от най-продаваните и популярни продукти включват ароматни свещи, ароматни лосиони за тяло и продукти от коледното издание. Bath & Body Works има много силен коледен сезон, реализиращ около 40% от целогодишните си продажби, което е очарователно, но в известен смисъл може да бъде рисков компонент.

Компанията работи в тясно сътрудничество с организацията Henrietta Lacks Sisters, която подкрепя афроамерикански жени, болни от рак. Като част от това сътрудничество Bath & Body Works редовно провежда благотворителни акции в своите магазини и дарява част от приходите от продажбата на избрани продукти в подкрепа на организацията.

През последните години Bath & Body Works се фокусира върху засилването на своите онлайн продажби и програмата за лоялност на клиентите. Целта е да се достигне до по-младите поколения клиенти и да се запази висок дял от конкурентния пазар на продукти за грижа за тялото. Дружеството очаква ръстът на електронната търговия да спомогне за по-нататъшното укрепване на позициите му.

Рискове

Bath & Body Works е изправена пред няколко риска, които могат да застрашат нейния бизнес:

През последните години на пазара се появиха много нови марки с натурална козметика и екологични продукти. Тази тенденция създава риск клиентите на Bath & Body Works да се насочат към алтернативни марки, които възприемат като по-щадящи околната среда и здравето. Въпреки че Bath & Body Works също разширява предлагането на натурални продукти, тя е изправена пред силна конкуренция от страна на новите марки на този растящ пазар.

Друг риск е забавянето на пазара на дребно и намаляването на посещаемостта в магазините за продажба на тухли и монети, което би се отразило отрицателно на продажбите на Bath & Body Works. Дружеството е силно зависимо от продажбите в магазините за продажба на тухли и монети, въпреки че напоследък електронната търговия бележи ръст.

Зависимостта на Bath & Body Works от сезонните продажби също представлява риск. Приблизително 40 % от продажбите на дружеството се реализират през коледния сезон. Ако коледният сезон е по-слаб поради икономически условия или други фактори, това може значително да намали годишните продажби и печалби на дружеството.

Финанси

От резултатите на Bath & Body Works през последните 5 години се вижда тенденция на спад по отношение на продажбите и колебания в нетната печалба. Това се дължи на по-слабото от очакваното търсене през периода 2020-2021 г.

Брутната печалба на дружеството нараства през 2019 г. и 2020 г. поради нарастващите продажби, но от 2021 г. насам постепенно намалява, докато оперативните разходи на дружеството са относително стабилни и възлизат на около 1,8-1,9 млрд. долара годишно.

Като цяло Bath & Body Works има стабилен и печеливш бизнес модел, но до голяма степен е зависим от продажбите чрез тухлени магазини. Растежът на електронната търговия и разширяването на предлаганите продукти предоставят възможности за продължаване на растежа на компанията, докато затварянето на магазини и забавянето на продажбите на дребно са основни рискове.

Баланс

Балансът на Bath & Body Works показва, че дружеството има силна балансова структура и ликвидност. Общата стойност на активите на дружеството е около 6-12 млрд. щатски долара, като по-голямата част от тях са текущи активи, главно материални запаси и вземания.

Общите пасиви на Bath & Body Works също са високи - около 7-12 млрд. щатски долара годишно. Повечето от пасивите са текущи задължения, като например задължения към доставчици. Дългосрочните пасиви на фирмата са около 1-3 млрд. щатски долара годишно и се състоят главно от заеми и привлечени средства.

Собственият капитал на Bath & Body Works е отрицателен, което се дължи на факта, че дружеството редовно изкупува обратно собствените си акции. Като се изключат изкупените собствени акции, собственият капитал на дружеството възлиза на около 2-3 милиарда щатски долара.

Оборотният капитал, разликата между текущите активи и текущите задължения, е постоянно положителен и възлиза на 0,9-2,8 млрд. Това показва способността на дружеството да изплаща краткосрочните си задължения.

Нетният дълг на Bath & Body Works, разликата между заемите и паричните средства, възлиза на 2,5-4 милиарда щатски долара годишно. Съотношението на нетния дълг към оперативната печалба преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) е ниско, около 1-2 пъти, което е консервативно ниво на дълга.

Като цяло Bath & Body Works има силна балансова структура с достатъчна ликвидност и умерен дълг. Дружеството генерира стабилен оперативен паричен поток, който му позволява да изплаща дълга и да финансира инвестиции за растеж. Като се има предвид високата сезонност на продажбите, силният баланс и ликвидността са от ключово значение. Bath & Body Works е финансово добре подготвена да посрещне краткосрочните колебания в търсенето и закриването на сделки, както се случи през 2021 г.

Силният баланс и ликвидността са силните страни на компанията. Голямата ѝ зависимост от сезонните продажби и продажбите в магазините остава ключов финансов риск. Друг потенциален риск е възможността за повишаване на лихвените проценти, което би увеличило разходите за обслужване на дълга на Bath & Body Works. Като цяло обаче компанията е в много добро финансово състояние.

Парични потоци

Според отчета за паричните потоци Bath & Body Works генерира стабилен и силен оперативен паричен поток. През последните 12 месеца дружеството е генерирало оперативен паричен поток в размер на 1,8 млрд. Този паричен поток идва най-вече от печалбата след данъчно облагане в размер на 800 млн. долара, коригирана с непарични позиции като амортизация и обезценка.

Инвестиционният паричен поток на BBWI е отрицателен, тъй като компанията редовно инвестира в своята мрежа от магазини и логистика. През изминалата година инвестиционният паричен поток възлиза на -328 млн. Основното перо са капиталовите разходи в размер на 351 млн. щатски долара.

Миналата година финансовият паричен поток на BBWI също беше отрицателен и възлезе на -1,6 млрд. щатски долара. USD. Това се дължеше главно на обратното изкупуване на собствени акции за 1,3 млрд. Освен това компанията изплати 135 млн. щатски долара заеми и привлечени средства и изплати 105 млн. щатски долара под формата на дивиденти.

Свободният паричен поток на компанията, т.е. паричният поток след инвестициите, но преди финансирането, възлиза на 1,5 млрд. щатски долара през последните 12 месеца. Този силен свободен паричен поток демонстрира способността на BBWI да генерира парични средства от дейността, след като вече е финансирала инвестиции за поддържане и развитие на бизнеса. Компанията използва този паричен поток за изплащане на дългове, изплащане на дивиденти и обратно изкупуване на акции.

Общата парична позиция на Bath & Body Works в края на периода възлиза на 1,2 млрд. щ. д. Следователно компанията разполага със значителен ликвиден резерв, който ѝ осигурява финансова гъвкавост. Силният паричен поток и паричната позиция на BBWI са ясно изразено предимство, което позволява на компанията да финансира дейността си, да инвестира за растеж и да връща капитал на акционерите чрез дивиденти и обратно изкупуване дори в случай на временен спад на продажбите.

Въз основа на тези фундаментални данни и сравненията с други дружества изглежда, че акциите на BBWI може да са подценени.

Въпреки това основният риск за BBWI продължава да бъде силната му зависимост от магазините за продажба на дребно и от сезонните продажби. Компанията реализира 40% от продажбите си през празничния сезон, така че всяка слабост може значително да намали резултатите за цялата година. Конкуренцията от страна на нови марки натурална козметика и възможното затваряне на магазини поради следващи вълни на пандемията също са рискове.

Като цяло BBWI изглежда представлява привлекателна инвестиционна възможност за дългосрочни инвеститори. Компанията има стабилен и устойчив бизнес модел, силен баланс и генерира здравословен паричен поток. Въпреки че цената на акциите може да се колебае значително в краткосрочен план в зависимост от сезонните фактори, компанията е фундаментално стабилна и има потенциал за по-нататъшен растеж. Следователно за инвеститорите, които търсят стабилни дивиденти и потенциал за дългосрочно нарастване на капитала, BBWI може да бъде привлекателна.

Прогнози на анализаторите

18-те анализатори, които предлагат 12-месечни ценови прогнози за Bath & Body Works Inc, имат средна цел от 48,00, с висока оценка от 76,00 и ниска оценка от 35,00. Медианната прогноза представлява увеличение от +26,85% спрямо последната цена от 37,84.

  • Какво мислите за компанията? 🤔

Моля, обърнете внимание, че това не е финансов съвет. Всяка инвестиция трябва да премине през задълбочен анализ.


Предайте статията нататък или я запазете за по-късно.