S&P 500 ^GSPC 5,305.46 -0.05%
Tesla TSLA $178.09 +1.79%
Nvidia NVDA $937.32 -1.11%
Amazon AMZN $182.00 -0.84%
Apple AAPL $192.28 +0.65%
Microsoft MSFT $427.20 +0.44%
Alphabet GOOG $178.86 +0.22%
Meta META $468.54 -0.06%

CSX Corporation: лидер в железопътния транспорт с потенциал за дългосрочен растеж

Vladimir Mihaylov
13. 4. 2023
1 min read

CSX Corporation е една от най-големите железопътни компании в Северна Америка с устойчив растеж и солидни финансови показатели. Компанията управлява обширна железопътна мрежа в източната част на САЩ, която ѝ позволява ефективно да транспортира широка гама от продукти. Добри резултати, силен баланс, прилични маржове и вероятно подценена цена на акциите - това е CSX Crosporation.

CSX Corporation $CSX-0.9% е една от най-големите железопътни компании в САЩ. Тя управлява обширна железопътна мрежа в източната част на САЩ, свързваща 23 щата и окръг Колумбия. Компанията е основана през 1980 г. и е със седалище в Джаксънвил, Флорида.

CSX се фокусира върху товарните железници и транспортира широка гама от продукти - от въглища и химикали до автомобили и потребителски стоки. Притежава и експлоатира приблизително 21 000 мили релсов път, което я прави третата по големина железопътна мрежа в Съединените щати.

Основните конкурентни предимства на CSX включват обширната железопътна инфраструктура, ефективните операции и диверсифицираната клиентска база. През последните години компанията значително подобри оперативната си ефективност чрез своя проект "Планирано железопътно движение". Той е насочен към оптимизиране на графика, намаляване на инвентара от вагони и локомотиви и удължаване на влаковите композиции. Това позволи на CSX да намали разходите и да увеличи оперативните маржове.

Основните рискове за CSX са конкуренцията от страна на автомобилния и водния транспорт и възможните икономически забавяния. С развитието на пътната мрежа железниците губят значението си за превоза на някои стоки. Освен това секторът на тежката промишленост, обслужван от CSX, като цяло е по-изложен на рецесии.

Корпорация CSX е един от най-значимите участници в железопътния товарен транспорт в САЩ. Със своята обширна инфраструктура, оперативна ефективност и силна клиентска база компанията е добре позиционирана да запази тази си позиция и в бъдеще.

Тук можете да видите коя част на САЩ обслужват.

Финанси

Приходите на компанията нарастват през последните години, като през последните 4 години са се увеличили с 25%. През 2022 г. те ще достигнат близо 15 млрд. долара.

Разходите за продажби нарастват по-бавно от приходите, което се отразява положително на маржа на печалбата. През последните 4 години себестойността на продажбите е нараснала с 28%, докато брутната печалба е нараснала с 36%. Оперативните маржове са се увеличили от 41% на 49%. Това показва, че CSX успява да намали разходите и да повиши ефективността си.

Дружеството показва стабилна оперативна печалба, която през последните 4 години е нараснала с 33% до близо 6 млрд. щ. д. Нетната печалба расте още по-бързо, като за същия период е нараснала с 35% до 4,2 млрд. щ. д.

CSX разполага със силен баланс с достатъчна ликвидност и ниски нива на задлъжнялост. Съотношението на общия дълг към собствения капитал е 30%, а съотношението на нетния дълг към EBITDA е 1,5 пъти. Компанията постоянно генерира свободни парични потоци, които използва за инвестиции в растеж, придобивания и увеличаване на дивидентите.

Като цяло финансовите резултати на CSX са много положителни. Компанията показва стабилен ръст на приходите и печалбите, добри финансови показатели и генерира достатъчно средства, за да инвестира в по-нататъшен растеж. Ако тази тенденция се запази, CSX има потенциал да увеличи стойността за акционерите в бъдеще.

Баланс

Компанията има постоянно нарастващи активи, които са се увеличили с 9% през последните 4 години до 42 млрд. долара. Основното перо в активите са дълготрайните материални активи (железопътни линии, превозни средства), оценени на 33 млрд. долара.

Общите пасиви нарастват по-бавно от активите. Към 31 декември 2022 г. те възлизат на 29 млрд. щатски долара, което представлява увеличение от 11% за 4 години. Основното перо на пасивите са дългосрочните заеми и кредити.

Собственият капитал е нараснал с 16% за 4 години до 13 млрд. щ.д. Компанията показва сравнително ниско ниво на финансов ливъридж със съотношение на общия дълг към собствения капитал от 30%. Оперативните парични потоци покриват 8 пъти лихвените плащания по дълга.

CSX разполага с достатъчна ликвидност с оборотен капитал от 1,4 млрд. долара и парични средства в размер на 1,2 млрд. долара. Свободният паричен поток се използва предимно за инвестиции в развитието на инфраструктурата, изплащане на дългове и увеличаване на дивидентите.

Нетната парична позиция (след приспадане на краткосрочните финансови инвестиции) е 813 млн. щатски долара. Съотношението на нетния дълг към EBITDA е ниско - 1,5 пъти. Това показва, че компанията не е свръхзадлъжняла и разполага с достатъчна гъвкавост, за да продължи да финансира инвестиции.

Парични потоци

Компанията постоянно генерира силен оперативен паричен поток, който през последните 4 години нараства с 16% до 5,6 млрд. щатски долара. Това показва способността на CSX ефективно да превръща приходите в парични средства.

Инвестиционният паричен поток е отрицателен, тъй като компанията непрекъснато инвестира в обновяване и развитие на железопътната инфраструктура. През последните години инвестициите са били около 2 млрд. долара годишно.

Финансовият паричен поток също е отрицателен, тъй като компанията изплаща дългове и връща капитал на акционерите чрез дивиденти и обратно изкупуване на акции. През 2022 г. това представлява изходящ поток в размер на 3,8 млрд. щатски долара.

Свободният паричен поток след инвестициите и погасяването на дълга е 3,5 млрд. щатски долара през 2022 г., което показва способността на компанията да генерира средства извън текущите оперативни нужди.

Много силният паричен поток на CSX демонстрира финансовата сила на компанията и ѝ позволява да финансира инвестиции за растеж, без да разчита прекомерно на външен дълг. Смятам, че способността за генериране на значителен свободен паричен поток в дългосрочен план е едно от най-големите конкурентни предимства на CSX.

Пазарната капитализация на CSX е малко под 61 милиарда щатски долара. Нейните акции в момента се търгуват при P/E от 15,5, което е малко под средната стойност на индекса S&P 500. Моделът на дисконтираните дивиденти (DDM), при изискуема доходност от 9% и ръст на дивидентите от 6%, показва вътрешна стойност от 38 USD на акция. Многофакторният модел на акциите (МФМ) с бета от 1,2, пазарна премия от 6% и безрисков лихвен процент от 2% предполага справедлива стойност от 37 USD. Средната стойност на двата модела е 38 USD, което представлява потенциален ръст от 26% на цената на акциите.

Дружеството има стабилен ръст на приходите от около 5% годишно и оперативни маржове от около 40%, генерирайки силен паричен поток, който покрива както инвестициите за растеж, така и изплащането на дългове и разпределението на средства между акционерите. Дългът на дружеството е сравнително нисък, като съотношението дълг към собствен капитал е 1,4х, а съотношението нетен дълг към EBITDA е 1,2х.

Очаква се ръстът на печалбата на акция да бъде около 9% годишно през следващите 5 години. Компанията увеличава дивидента си, който в момента носи доходност от 1,5%. Тя също така извършва обратно изкупуване на акции, което оказва положително въздействие върху печалбата на акция.

  • Така че аз оценявам компанията много положително и ако не бях инвестирал в $UNP-3.3%, вероятно щях да посегна към CSX.

Прогнози на анализаторите

25-те анализатори, които предлагат 12-месечни ценови прогнози за CSX Corp, имат средна цел от 35,00, с висока оценка от 39,00 и ниска оценка от 24,00. Медианната оценка представлява увеличение от +15,99% спрямо последната цена от 30,18.

  • Какво мислите за компанията? 🤔

Моля, обърнете внимание, че това не е финансов съвет. Всяка инвестиция трябва да премине през задълбочен анализ.


Предайте статията нататък или я запазете за по-късно.