S&P 500 ^GSPC 5,304.72 +0.70%
Tesla TSLA $179.24 +3.17%
Meta META $478.22 +2.67%
Nvidia NVDA $1,064.69 +2.57%
Apple AAPL $189.98 +1.66%
Microsoft MSFT $430.16 +0.74%
Alphabet GOOG $176.33 +0.73%
Amazon AMZN $180.75 -0.17%

MFW jest sceptyczny wobec obecnej sytuacji. Banki centralne powinny skupić się na walce z inflacją.

Witek Dubicki
18. 4. 2023
5 min read

W ostatnich latach światowy system finansowy przeszedł pierwszy poważny test stabilności od czasu globalnego kryzysu finansowego w 2008 roku. U podstaw tego testu leży kilka poważnych problemów, przede wszystkim rosnąca inflacja, która grozi destabilizacją gospodarek na całym świecie, oraz kryzysy bankowe w USA i Europie.

Inflacja stała się kluczowym zagadnieniem dla bankierów centralnych, którzy obecnie zastanawiają się, czy powinni dostosować swoją politykę pieniężną, aby lepiej kontrolować inflację. W strefie euro i USA inflacja znacznie przekracza cele banków centralnych, co może prowadzić do podwyższenia stóp procentowych i zaostrzenia warunków finansowych. Ten wzrost inflacji został wywołany przez kilka czynników, w tym przez przedłużające się niskie stopy procentowe, które zwiększają wrażliwość gospodarek. Polityka pieniężna może więc w przyszłości skupić się na walce z inflacją.

Z pewnością istnieje ryzyko wzrostu stóp procentowych i ryzyko wzrostu inflacji.

Zdaniem dyrektora Departamentu Rynków Pieniężnych i Kapitałowych MFW, wciąż istnieje ryzyko wzrostu stóp procentowych, co prowadzi do zalecenia, aby banki centralne wstrzymały się z zacieśnianiem polityki pieniężnej, dopóki nie nastąpi znaczący postęp w powrocie inflacji do celu. Problem w tym, że wzrost stóp procentowych może mieć negatywny wpływ na wzrost gospodarczy i może pogorszyć sytuację zadłużenia niektórych krajów.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) ostrzegł przed ryzykiem związanym z zacieśnieniem warunków monetarnych i finansowych i oszacował zmniejszenie o około 0,5% PKB w wyniku zacieśnienia w marcu po upadku banków. MFW obniżył też nieco prognozę globalnego wzrostu w tym roku do 2,8%, wskazując, że system finansowy może napotkać dalsze problemy, jeśli inflacja nie zostanie okiełznana, a kryzysy bankowe nie zostaną skutecznie rozwiązane.

Zagrożenia dla stabilności finansowej zostały jak dotąd opanowane i miejmy nadzieję, że tak pozostanie, dzięki czemu polityka pieniężna może skupić się na walce z inflacją, a to jest pożądany efekt.

Problemy bankowe wydają się być na razie ograniczone, ale nie należy lekceważyć ich wpływu na globalną stabilność finansową.

Uważam, że ryzyko systemowe zostało jak dotąd opanowane i jestem przekonany o posiadanym przez nas zestawie narzędzi zarządzania kryzysowego, ale nie zdziwiłbym się, gdyby doszło do kolejnych epizodów zawirowań zarówno w bankach, jak i wśród pozabankowych pośredników finansowych.

Zdaniem MFW banki centralne i rządy powinny podjąć skoordynowane działania w celu rozwiązania obecnych problemów, aby uniknąć szerszego szkodliwego wpływu na gospodarki.

Środki, które można rozważyć, obejmują zwiększenie wymogów kapitałowych dla banków, zachęcanie do restrukturyzacji zadłużenia i wzmocnienie regulacji finansowych. Kroki te mogłyby pomóc w zwiększeniu zaufania do sektora bankowego i zmniejszyć ryzyko kolejnych kryzysów bankowych.

Ważnym aspektem walki z inflacją jest zwiększenie przejrzystości i komunikacji między bankami centralnymi, rządami i społeczeństwem. Regularne aktualizacje polityki monetarnej i celów inflacyjnych mogą pomóc w uspokojeniu rynków i zapewnić, że społeczeństwo jest informowane o powodach zmian w polityce monetarnej.

Przy rozwiązywaniu tych kwestii ważne jest również uwzględnienie globalnego charakteru obecnych wyzwań. Gospodarki zaawansowane powinny współpracować z krajami rozwijającymi się, aby zapewnić, że polityka pieniężna i regulacje finansowe działają na rzecz globalnej stabilności.

W obecnej sytuacji ważne jest również, aby mieć na uwadze inne potencjalne zagrożenia, takie jak globalne napięcia handlowe czy napięcia geopolityczne, które mogą prowadzić do dalszych wstrząsów finansowych i pogorszenia ogólnej sytuacji. Rządy i banki centralne powinny być czujne i przygotowane na wszelkie nowe wyzwania, które mogłyby zagrozić globalnej stabilności finansowej.

Biorąc pod uwagę te zagrożenia i niepewność, banki centralne powinny rozważyć bardziej elastyczne podejście do polityki pieniężnej. W praktyce może to oznaczać, że banki centralne powinny być gotowe do szybkiego reagowania na zmiany warunków gospodarczych i dostosowywania swojej polityki w zależności od potrzeb, aby osiągnąć swoje cele inflacyjne i zabezpieczyć stabilność finansową.

Międzynarodowa współpraca i koordynacja pomiędzy bankami centralnymi i rządami powinna być priorytetem w celu osiągnięcia wspólnych celów i zapewnienia globalnej stabilności finansowej. Może to obejmować współpracę w zakresie wymiany informacji, koordynacji polityki pieniężnej i wspólnych regulacji instytucji finansowych.

Rządy powinny również stosować politykę fiskalną w celu wspierania wzrostu i stabilizacji gospodarek. Może to obejmować rozsądne wydatki na infrastrukturę, edukację oraz badania i rozwój, które mogą pomóc w zwiększeniu wydajności i wspierać wzrost. Polityka fiskalna powinna być opracowana w sposób zrównoważony i uwzględniać długoterminowe wyzwania fiskalne, takie jak starzenie się społeczeństw czy rosnące zadłużenie.

W dziedzinie regulacji finansowych należy wprowadzić reformy mające na celu zwiększenie odporności systemu finansowego na wstrząsy i zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia kryzysów w przyszłości. Może to obejmować poprawę nadzoru bankowego, wzmocnienie środków makroostrożnościowych oraz poprawę regulacji rynków finansowych.

Podsumowując, obecne globalne wyzwania finansowe wymagają skoordynowanego i proaktywnego podejścia ze strony banków centralnych, rządów i organizacji międzynarodowych, takich jak MFW. Znaczne postępy w zwalczaniu inflacji, rozwiązywaniu kryzysów bankowych i wzmacnianiu ogólnej stabilności finansowej będą miały kluczowe znaczenie dla utrzymania globalnego wzrostu i zminimalizowania ryzyka recesji w nadchodzących latach.

OSTRZEŻENIE: Nie jestem doradcą finansowym, a niniejszy materiał nie służy jako rekomendacja finansowa lub inwestycyjna. Treść tego materiału ma charakter wyłącznie informacyjny.


Przekaż artykuł dalej lub zachowaj go na później.