S&P 500 ^GSPC 5,309.99 +0.04%
Tesla TSLA $181.27 +3.61%
Meta META $462.87 -1.27%
Microsoft MSFT $429.92 +1.08%
Amazon AMZN $181.58 -1.07%
Apple AAPL $192.19 +0.60%
Nvidia NVDA $948.80 +0.11%
Alphabet GOOG $178.42 -0.02%

МВФ е скептичен по отношение на настоящата ситуация. Централните банки трябва да се съсредоточат върху борбата с…

Ventseslav Vodenicharov
18. 4. 2023
1 min read

През последните години световната финансова система бе изправена пред първото сериозно изпитание на стабилността си след световната финансова криза през 2008 г. Това изпитание се корени в няколко основни проблема, а именно нарастващата инфлация, която заплашва да дестабилизира икономиките по света, и банковите кризи в САЩ и Европа.

Инфлацията се превърна в ключов проблем за централните банкери, които сега обмислят дали да коригират паричната си политика, за да контролират по-добре инфлацията. В еврозоната и САЩ инфлацията е значително над целевите стойности на централните банки, което може да доведе до повишаване на лихвените проценти и затягане на финансовите условия. Това нарастване на инфлацията е предизвикано от няколко фактора, включително продължително ниските лихвени проценти, които увеличават уязвимостта на икономиките. Поради това паричната политика може да се съсредоточи върху борбата с инфлацията в бъдеще.

Със сигурност съществува риск от повишаване на лихвените проценти и риск от нарастване на инфлацията.

Според директора на департамента за паричните и капиталовите пазари на МВФ все още съществува риск от повишаване на лихвените проценти, което води до препоръка към централните банки да запазят курса на затягане на лихвените проценти, докато не се постигне значителен напредък във връщането на инфлацията към целевите стойности. Проблемът се състои в това, че повишаването на лихвените проценти може да окаже отрицателно въздействие върху икономическия растеж и да влоши състоянието на дълга на някои държави.

Международният валутен фонд (МВФ) предупреди за рисковете от затягането на паричните и финансовите условия и оцени, че вследствие на затягането през март след банковия колапс ще се стигне до намаление с около 0,5% на БВП. МВФ също така леко понижи прогнозата си за глобалния растеж през тази година до 2,8%, като посочи, че финансовата система може да се сблъска с допълнителни проблеми, ако инфлацията не бъде овладяна и банковите кризи не бъдат преодолени ефективно.

Досега рисковете за финансовата стабилност бяха овладени и се надяваме да останат такива, в резултат на което паричната политика може да се съсредоточи върху борбата с инфлацията, а това е желан резултат.

Банковите проблеми засега изглеждат ограничени, но тяхното въздействие върху глобалната финансова стабилност не бива да се подценява.

Смятам, че системният риск засега е овладян, и съм уверен в инструментариума за управление на кризи, с който разполагаме, но не бих се изненадал, ако има нови епизоди на сътресения както в банките, така и в небанковите финансови посредници.

Според МВФ централните банки и правителствата трябва да предприемат координирани действия за справяне с настоящите проблеми, за да се избегне по-широко вредно въздействие върху икономиките.

Мерките, които биха могли да се обмислят, включват увеличаване на капиталовите изисквания за банките, насърчаване на преструктурирането на дълговете и засилване на финансовото регулиране. Тези стъпки биха могли да спомогнат за повишаване на доверието в банковия сектор и да намалят риска от нови банкови кризи.

Един от важните аспекти на борбата с инфлацията е повишаването на прозрачността и комуникацията между централните банки, правителствата и обществеността. Редовното актуализиране на паричната политика и целите за инфлацията може да помогне за успокояване на пазарите и да гарантира, че обществеността е информирана за причините за промените в паричната политика.

При решаването на тези въпроси е важно да се вземе предвид и глобалният характер на настоящите предизвикателства. Напредналите икономики следва да работят с развиващите се страни, за да гарантират, че паричната политика и финансовото регулиране работят за глобалната стабилност.

В сегашната ситуация е важно да се следят и други потенциални рискове, като например напрежението в световната търговия или геополитическите напрежения, които биха могли да доведат до допълнителни финансови сътресения и да влошат цялостната ситуация. Правителствата и централните банки трябва да бъдат бдителни и подготвени за всякакви нови предизвикателства, които биха могли да застрашат глобалната финансова стабилност.

Предвид тези заплахи и несигурност централните банки следва да обмислят по-гъвкав подход към паричната политика. На практика това би могло да означава, че централните банки трябва да са готови да реагират бързо на промените в икономическите условия и да коригират политиката си, ако това е необходимо, за да постигнат своите инфлационни цели и да запазят финансовата стабилност.

Международното сътрудничество и координацията между централните банки и правителствата следва да бъдат приоритет, за да се постигнат общите цели и да се гарантира глобалната финансова стабилност. Това може да включва сътрудничество в областта на обмена на информация, координацията на паричната политика и съвместното регулиране на финансовите институции.

Правителствата следва също така да използват фискалната политика за насърчаване на растежа и стабилизиране на икономиките. Това би могло да включва разумни разходи за инфраструктура, образование и научноизследователска и развойна дейност, които биха могли да спомогнат за повишаване на производителността и да подкрепят растежа. Фискалната политика следва да бъде разработена така, че да бъде устойчива и да отчита дългосрочните фискални предизвикателства, като например застаряването на населението или нарастващия дълг.

В областта на финансовото регулиране следва да се въведат реформи, за да се повиши устойчивостта на финансовата система на сътресения и да се намали вероятността от бъдещи кризи. Това може да включва подобряване на банковия надзор, засилване на макропруденциалните мерки и подобряване на регулирането на финансовите пазари.

В заключение, настоящите глобални финансови предизвикателства изискват координиран и проактивен подход от страна на централните банки, правителствата и международни организации като МВФ. Значителният напредък в борбата с инфлацията, разрешаването на банковите кризи и укрепването на цялостната финансова стабилност ще бъде от ключово значение за поддържането на глобалния растеж и свеждането до минимум на риска от рецесия през следващите години.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не съм финансов консултант и този материал не служи като финансова или инвестиционна препоръка. Съдържанието на този материал е чисто информационно.


Предайте статията нататък или я запазете за по-късно.