S&P 500 ^GSPC 5,320.24 -0.02%
Tesla TSLA $179.96 -3.56%
Meta META $471.14 +1.40%
Alphabet GOOG $177.55 -1.11%
Apple AAPL $191.42 -0.49%
Nvidia NVDA $949.30 -0.48%
Microsoft MSFT $430.63 +0.37%
Amazon AMZN $183.37 +0.12%

Анализ на Mettler-Toledo, пазарен лидер в областта на прецизните измервателни уреди

Grozdan Iliev
27. 4. 2023
1 min read

Историята на Mettler-Toledo е история на успеха и устойчивостта. Основана през 1945 г., компанията се превръща в един от световните лидери на пазара на прецизни измервателни уреди и сензори за близо 80 години. Тя е преживяла много икономически цикли, технологични промени, геополитически сътресения и пандемии. Тази "устойчивост на времето" е доказателство за качеството на компанията и нейните продукти. Може ли тя да бъде добър избор за бъдещето?

Mettler-Toledo International $MTD-0.7% е водещ световен производител на аналитично лабораторно оборудване - измервателни уреди, везни и аналитични системи, които се използват в много различни отрасли, включително в химията, фармакологията, храните, нанотехнологиите и фермите.

Основното предимство на компанията е нейният опит в областта на високоточните измервания. Компанията има силни позиции в производството на високочувствителни лабораторни измервателни уреди, като аналитични везни, плътномери, анализатори на частици и различни спектрометри. Тези инструменти изискват големи технологични умения и са източник на устойчиво конкурентно предимство за Mettler-Toledo.

Най-добрите продукти на компанията включват аналитични везни, които осигуряват най-висока точност, разделителна способност и чувствителност. Компанията произвежда също така различни пипети, накрайници за пипети, бюрети, бюретки, титратори, рефрактометри, UV-VIS спектрофотометри и денситометри (може да не ви говори много, но това са наистина необходими продукти в споменатите отрасли).

Mettler-Toledo се радва на силни конкурентни предимства благодарение на глобалното си присъствие, широкото си портфолио от високопрецизни продукти, дългосрочните си взаимоотношения с клиентите, силната си позиция в областта на научноизследователската и развойната дейност и придобиванията, които въвеждат нови технологии и разширяват географското присъствие на компанията.

Компанията работи в цял свят и има производствени и търговски представителства в 44 държави. Най-големият дял от продажбите й е в Европа (34%), Северна Америка (33%), Азиатско-тихоокеанския регион (21%) и Латинска Америка (10%). Тя е пазарен лидер в областта на аналитичните лабораторни инструменти с пазарен дял от около 15%.

Като цяло Mettler-Toledo може да се характеризира като една от водещите световни компании, фокусирани върху високопрецизни измервателни технологии за аналитични и изследователски лаборатории.

Какво да очакваме в бъдеще?

Mettler-Toledo има няколко ключови стратегически приоритета за бъдещето:

1. Разширяване на продуктовото ни портфолио чрез разработване на нови и иновативни решения. Компанията иска да инвестира в разработването на съвременни измервателни технологии, софтуер и автоматизация, за да засили пазарните си позиции. Това включва придобиване на компании с атрактивни технологии.

2. Увеличаване на продажбите на нововъзникващите пазари като Китай и други азиатски страни. Тези пазари се развиват бързо и представляват огромен потенциал. Mettler-Toledo иска да засили своите мрежи за продажби и дистрибуция в Азия и да се насочи към клиенти в сегментите на фармацевтиката, храните и материалите.

3. Разширяване на предлаганите услуги и решения, базирани на данни. Компанията вижда възможност в предоставянето на услуги, софтуер и облачни решения, които генерират повтарящи се приходи. Тя иска да разработи платформи за управление на данни, анализи и работни процеси за клиентите.

4. Да подобри оперативната ефективност и маржовете. Mettler-Toledo се фокусира върху оптимизиране на разходите, рационализиране на процесите, централизиране на функциите по закупуване и производство и преместване на производството в райони с по-ниски разходи. Целта е да се поддържат стабилни маржове на растеж дори в условията на нарастваща конкуренция и променящи се пазарни условия.

5. Поддържане на консервативна финансова политика. Дружеството възнамерява да продължи да генерира силен свободен паричен поток, да поддържа нисък дълг, да извършва обратно изкупуване на акции и да увеличава дивидентите за акционерите.

Финанси

MTD
$1,510.08 -$11.21 -0.74%

През последните години Метлер-Толедо отбеляза силен ръст на продажбите и приходите. От 2019 г. до 2022 г. приходите на компанията нарастват с над 7% годишно, което е солиден резултат. Основните двигатели на растежа бяха по-високите продажби на инструменти и услуги, придобиванията и силното търсене на развиващите се пазари.

Брутниятмарж на компанията се е увеличил с приблизително 2 процентни пункта през последните три години до 59%. Това е стабилен и здравословен брутен марж, който отразява успешното насърчаване на по-високите продажни цени и по-ниските преки разходи за материали. Забележително е обаче, че оперативните разходи нарастват по-бавно от продажбите, което води до оперативен марж от 28 % през 2022 г. спрямо 24 % през 2019 г. Дружеството инвестира в продажби и маркетинг, за да засили пазарните си позиции, но контролира ефективно оперативните разходи.

Компанията генерира силен и нарастващ оперативен паричен поток, а нетната печалба нараства с 55% през последните три години, за да достигне 872,5 млн. долара, или 33 долара на акция, през 2021 г., като през миналата година тя е била още по-висока и е надхвърлила 1 млрд. долара.

Компанията също така има солиден годишен дивидент от 2,8% и коефициент на възвръщаемост на активите от над 13%, което показва успешна възвръщаемост на капитала. Като цяло финансовото състояние на компанията е много добро с нарастващи продажби, печалби и парични потоци.

Баланс

Общата стойност на активите на дружеството нараства с над 7% годишно през последните три години, което се дължи главно на по-високите текущи активи и придобиването на дъщерни дружества. До 2022 г. активите ще достигнат 3,5 млрд. долара.

Общите пасиви нарастват с темп, сходен с този на активите, като достигат 3,5 млрд. долара през 2021 г. Нетният лихвоносен дълг на дружеството се увеличава със 78% от 2019 г. до 1,9 млрд. долара през 2022 г. Съотношението на общия дълг към собствения капитал на дружеството е 80%, което е високо, но дружеството има стабилни и предвидими парични потоци за покриване на дълга си.

Собственият капитал е спаднал с 41% през последните години до 171 млн. долара през 2021 г. и е спаднал още повече през 2022 г., което отразява високия дивидент на компанията и обратното изкупуване на акции.

Оборотният капитал на дружеството показва нестабилност във времето, като спада от 355 млн. щатски долара през 2019 г. до 227 млн. щатски долара през 2022 г. Това предполага, че дружеството има по-висок краткосрочен дълг от текущите активи, за да покрие краткосрочните си задължения. Въпреки това съотношението на оборотния капитал към продажбите остава ниско, което показва добри парични цикли.

Парични потоци

Паричният поток на Mettler-Toledo показва силна способност за генериране на парични средства:

Оперативният паричен поток на компанията се е увеличил с 42% до 859 млн. щатски долара между 2019 и 2022 г. Това е висок и стабилен оперативен паричен поток, който показва здрав и печеливш бизнес с ниски изисквания за оборотен капитал.

Инвестиционният паричен поток на дружеството е отрицателен, тъй като дружеството инвестира в придобиването на дъщерни дружества и материални активи. Нетните инвестиции обаче се финансират от оперативните парични потоци.

Финансовите парични потоци на дружеството са отрицателни, тъй като дружеството изплаща високи дивиденти и изкупува обратно собствените си акции. Между 2019 г. и 2022 г. дружеството ще похарчи 2,9 млрд. долара за дивиденти и обратно изкупуване на акции.

MTD
$1,510.08 -$11.21 -0.74%
Capital Structure
Market Cap
32.5B
Enterpr. Val.
34.4B
Valuation
P/E
42.6
P/S
8.6
Dividends
Yield
-
Payout
-

Capital Structure

Market Cap
32.49B
Enterpr. Val.
34.42B
Revenue
3.79B
Shares Out.
21.36M
Debt/Capital
1.08
FCF Yield
2.79%

Valuation / Dividends

P/E
42.64
EPS
35.68
P/S
8.56
P/B
-204.94
Div. Yield
-
Div. Payout
-

Capital Eff. / Margins

ROIC
34.96%
ROE
-617.07%
ROA
23.69%
Gross
58.77%
Operating
22.15%
Net Profit
20.55%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Mettler-Toledo има висока оценка със съотношение цена/печалба (P/E) от 40, което е доста над средното за индустрията. Въпреки това високата оценка отразява силния растеж, пазарната доминация и глобалното присъствие на компанията. 30-годишният форуърден P/E също показва, че пазарът очаква по-нататъшен ръст на приходите.

Съотношението на дълга към собствения капитал е 81. Въпреки това компанията разполага със силен оперативен паричен поток, който позволява изплащането на дълга. Пазарната капитализация на компанията е 32 млрд. долара. При сравняване на пазарната капитализация с приходите, продажбите и свободния паричен поток оценката на компанията е по-висока.

Съотношението на пазарната капитализация към свободния паричен поток (P/FCF) е 43. Така, като цяло, считам, че акциите на Mettler-Toledo са леко надценени в сравнение с фундаменталните си показатели. Високият растеж и пазарната доминация обещават здравословен потенциал за печалби, но оценките вече включват голяма част от този потенциал. За инвеститорите в стойност акциите могат да изглеждат скъпи, но за инвеститорите в растеж те все още са привлекателни. Лично аз бих обмислил закупуването на акции при спад на цената.

Очаквания на анализаторите

12-те анализатори, предлагащи 12-месечни ценови прогнози за Mettler-Toledo International Inc, имат средна цел от 1 519,00, с висока оценка от 1 700,00 и ниска оценка от 1 400,00. Медианната оценка представлява +4,06% увеличение спрямо последната цена от 1 459,74.

  • Какво мислите за компанията? 🤔

Моля, имайте предвид, че това не е финансов съвет. Всяка инвестиция трябва да премине през задълбочен анализ.


Предайте статията нататък или я запазете за по-късно.