Jak zdanit frakční akcie? Tady je odpověď od špičkových odborníků

Zlomkové akcie jsou jednoznačně jedním z nejoblíbenějších marketingových nástrojů mnoha brokerů. Bohužel ale asi není jiné téma, ve kterém by panovalo tolik zmatku a nejistoty. Problém je ten, že často není ani jasně ohraničen a specifikován pojem tzv. frakční akcie. Od toho se pak odvíjí řada problémů, mezi které patří i jejich zdanění. A právě na tuto problematiku jsem se zeptal špičkových odborníků!

Frakční akcie mohou být poněkud záludné

Frakční akcie se staly v poslední době poměrně oblíbené - zejména mezi menšími investory a začátečníky. Ti totiž velice často investují po tak malých částkách, že by pro ně nebylo možné koupit si najednou celou akcii. Řekněme, že extrémně oblíbená akcie $TSLA+0.6% stála před splitem 1000$. Taková cena může být pro mnoho investorů jednorázově naprosto nereálná. V lepším případě se pouze bojí toho, že by "měli všechny vajíčka v jednom košíku". 

A právě v tu chvíli přichází brokeři, kteří nabízí možnost koupit si svůj kousek takto drahé akcie třeba jen za 50$. To je přeci paráda! Jenomže je tu ALE. Možnost frakčních akcií může totiž přinášet víc škody než užitku. Za největší problém považuji jednoznačně jejich danění. O této problematice se téměř nikde nedočtete a nejste na ni upozorněni. Navíc při pátrání na internetu často narazíte na neúplné, nebo vlastně dokonce nepravdivé informace.

Rozhodl jsem se tedy obrátit na odborníky, kteří se danou problematikou zabývají.  Svůj pohled mi poskytli pan Mgr. Ing. Petr Frisch (Daňový poradce, Daňař roku 2010, 2011 a 2013) a odborníci z UOL Účetnictví. 

Zde vám přináším obě vyjádření v plném rozsahu. Doufám, že tímto způsobem alespoň trochu rozšíříme povědomí o problematice frakčních akcií.

UOL Účetnictví

Primárně je třeba určit vztah mezi stranami investor, broker, akciová společnost. Záleží na smlouvě mezi těmito entitami. Dle našich informací může být vlastníkem akcie broker, který investorovi za úplatu může poskytnout určitá práva související s akcií nebo její částí, jako např. výplatu dividendy, nebo zhodnocení, pokud broker při prodeji akcie realizuje zisk. V takovém případě není držitelem akcie investor, a nemůže využít osvobození uvedená v zákoně o daních z příjmů. Spoluvlastnictví akcie. Zákon č. 90/2012 Sb. v §32 stanoví, že je-li podíl v obchodní společnosti ve spoluvlastnictví, jsou spoluvlastníci společným společníkem a podíl spravuje vůči obchodní společnosti jen správce společné věci. V takovém případě nevylučujeme při splnění podmínek zákona o daních z příjmů možnost osvobození.

Zdroj: UOL Účetnictví (web, Twitter, Instagram)

Petr Frisch

Termín frakční akcie není v české legislativě definován. Z toho vychází řada odlišných názorů na zdanění příjmů z držby nebo prodeje frakčních akcií. Frakční akcie je část, zlomek akcie. Pokud mají být s ní spojené výnosy správně zdaňovány, je důležité, zda samotný instrument nazývaný „frakční akcie“ je cenným papírem nebo není. 

V českém právním řádu nelze nabývat část akcie. Je možné pouze celou akcii vlastnit, případně může být v podílovém nebo bezpodílovém vlastnictví (společné jmění manželů). V českém zákoně o obchodních korporacích je akcie definována jako cenný papír, s nímž je spojeno právo akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti, jejím zisku nebo na likvidačním zůstatku. Pokud držím instrument nazvaný frakční akcie, je tedy jednou z klíčových otázek, zda se mohu nebo nemohu podílet na řízení společnosti. Troufám si tvrdit, že u řady frakčních akcií nabízených českým investorům brokery tomu tak nebude. 

Akcie v ČR musí obsahovat jmenovitou hodnotu nebo musí jít o kusovou akcii. Nelze tedy samostatně vydat frakční akcii na část jmenovité hodnoty nebo na část kusové akcie. V zahraničí to ale může být jinak. Každá země používá vlastní definici toho, co považuje za cenný papír. A zejména v anglosaských zemích, je definice cenných papírů rozsáhlejší, než v právu českém. Zahraniční právní úprava tak může i zahraniční frakční akcii považovat za cenný papír podle toho kterého zahraničního řádu. V takovém případě by šlo o cenný papír i pro účely českého zákona o daních z příjmů.   

I) Frakční akcie jako cenný papír 

Pokud frakční akcie je cenným papírem sama o sobě, zdaňuje se zcela shodně jako jakákoli celá akcie. Na příjmy z jejího prodeje se uplatní oba testy (100 tisícový test příjmu i 3-letý test držby). Dividenda bude moci být zdaněna v dílčím nebo samostatném základu daně a v zahraničí sražená dividenda se bude moci do výše dané smlouvou o zamezení dvojímu zdanění započíst. Obávám se ale, že až na poměrně zřídkavé případy, kdy frakční akcie vznikla při tzv. dividendových reinvestičních plánech, při přeměnách, fúzích nebo při dodatečné emisi akcií, frakční akcie cenným papírem nejsou. 

V podobném duchu se vyjádřilo v létě roku 2022 i Generální Finanční ředitelství. Jakkoli není jeho závěr právně závazný na konkrétní případy, je metodickým vodítkem pro postup správců daně. 

II) Frakční akcie jako jiný typ investice než cenný papír 

Mnohem častěji se termín frakční akcie používá jako marketingový nástroj nebo nástroj, díky kterému si drobný investor může dopřát ten dobrý pocit, že si může „koupit“ kousek akcie Amazonu (obdobně si může koupit kousek pozemku na Měsíci). To je zcela v pořádku a z ekonomického pohledu jde bezpochyby o investici. Daňově a právně však nikoli. 

Většina na trhu nabízených „frakčních“ akcií je jen arbitrárním, umělým rozdělením akcie na části ve vnitřní evidenci brokera a nikoli u emitenta nebo u některého z registrů. Nejde tedy ani o akcii, ani o cenný papír obecně a na osvobození příjmů z prodeje cenných papírů nebo zápočet v zahraničí sražené daně z dividend, musím jako daňový poradce doporučit zapomenout. Cílem je samozřejmě získat vyšší částku volných peněžních prostředků od investorů, než pokud by broker nabízel pouze možnost nákupu celých akcií. Vypůjčím si větu, kterou jsem viděl u některého z kolegů: „Frakční akcie vzniká tak, že broker sám (tj. bez vstupu, vědomí nebo souhlasu emitenta) rozdělí akcii a její části nabídne investorům ke koupi.“ 

To je samozřejmě legální, ale také to znamená to, že broker nepořizuje celé akcie jménem klienta, ale na základě smluvního vztahu shromažďuje finanční prostředky investorů, které následně investuje. Broker obvykle nenakupuje akcie „do zásoby“, ale nakoupí celé akcie v okamžiku, kdy se mu sejde dostatek požadavků na nákup konkrétního titulu. Případně z vlastních prostředků dorovná chybějící částku. Obdobně nemohu prodat na volném trhu svoji frakční akcii, broker prodej provede teprve tehdy, když se mu shromáždí dostatek prodejních pokynů a dosáhne se celá hodnota akcie (případně chybějící množství dorovná z frakčních akcií interně evidovaných na své jméno). Vůči trhu, ale vystupuje jako kupující – majitel – prodávající akcie pouze broker. Vlastníkem akcie je broker, investor má vůči brokerovi pouze pohledávku, jejíž hodnota se mění podle hodnoty podkladové akcie. 

Vždy záleží na podmínkách konkrétního brokera, které doporučuji si pečlivě prostudovat. Pokud se ale v prezentaci brokera objevují informace jako „ztráta hlasovacího práva“, „nemožnost převést frakční akcie bez omezení na jiného brokera“, „akcie jsou ve vlastnictví investora a brokera jako "společných nájemců"“, apod., jde podle mého názoru téměř jistě o investiční nástroj, který není cenným papírem. Investoři si v takovém případě často neuvědomují, že v případě úpadku brokera nemá právo na vydání (přepsání) akcie, ale má postavení věřitele, který má vůči brokerovi nezajištěnou pohledávku, která ani není přednostní. Investor tak může přijít o své peníze i tehdy, pokud akcie, k nimž nakoupil frakce, rostou. 

Výše zmiňované stanovisko GFŘ označuje v takové situaci za skutečného vlastníka akcií brokera a výslovně uvádí, že investor nemá právo uplatnit žádné z osvobození pro prodeje cenných papírů. Doplňuji, že by to znamenalo i to, že zisk z prodeje celých akcií a ztrátu z prodeje frakčních akcií (nebo naopak) nelze proti sobě započítat. 

III) Kumulování frakcí 

Často se také řeší otázka, zda investor nabyde akcii, pokud nakoupí tolik frakcí, že jejich úhrn dosáhne celého počtu akcií. Podle mého názoru tomu tak ve velké většině nebude. Vyžadovalo by to aktivní zásah brokera, který by vyřadil ze své evidence frakce a klientovi připsal celý počet akcií na jeho jméno. Navíc je otázkou, od kterého okamžiku by pro investora začal běžet časový test pro osvobození a jak by ho prokazoval. Domnívám se, že okamžikem pořízení akcie by nebyl okamžik, kdy součet frakcí přesáhne celý počet akcií, ale teprve moment, kdy je investor přeevidován z držitele frakcí na držitele akcií. Investor může ale pro svoji právní jistotu udělat alespoň to, že v okamžiku, kdy nabude celý počet akcií, požádá brokera o převod celého počtu akcií k jinému brokerovi, ideálně k takovému, který frakční akcie nenabízí. Část brokerů ovšem deklaruje, že takovou možnost nenabízí. 

IV) A jak to chodí v praxi 

V praxi obvykle zdanění frakčních akcií probíhá systémem „dostal jsem od brokera výpis obchodů s ISIN a názvy akcií a paní na FÚ to stačilo“. Je pravda, že FÚ má jen velmi omezené možnosti přijít na to, že jako osvobozené prodeje akcií posuzujete příjmy ze zhodnocení vašich volných prostředků brokerem. 

V daňovém přiznání se neuvádí příjmy osvobozené od daně. Pokud tedy poplatník, byť chybně, vyhodnotí, že dosáhl příjmu z prodeje cenných papírů a tento příjem je osvobozený, Finanční úřad ani nezíská informaci, že vůbec nějaké akcie / frakční akcie prodal. Pokud by to ale poplatník udělal úmyslně, mohl by se dopustit trestného činu zkrácení daně. Velké riziko v této oblasti spatřuji i u brokera, který si musí dát velký pozor, aby nenabádal investory k tomu, aby k frakčním akciím, které nejsou cennými papíry, přistupovaly jako k cenným papírům. Broker si je totiž bezpochyby vědom, zda investorům prodává cenné papíry nebo pohledávky. 

Pokud poplatník mezi příjmy z prodeje cenných papírů v daňovém přiznání zahrne i příjmy z frakčních akcií, které cennými papíry nejsou, ani v takovém případ to Finanční úřad nerozpozná. V přiznání se totiž uvádí pouze úhrny příjmů a úhrny výdajů. Podle konkrétní situace vůbec nemusí dojít ke zkrácení daně, ale „jen“ k vykázání příjmů s jiným označením nebo na jiném řádku, než by být mělo. Výše uvedené ohledně odpovědnosti platí i v tomto případě. 

Výpis od brokera se k daňovému přiznání nepřikládá a Finanční úřad proto neví, zda jsem prodal 1 kus, 100 kusů, 0.78 kusu nebo 3.27 kusu akcií nebo frakčních akcií. A pokud si výpis vyžádá a bude na něm uvedeno, že jde o prodej cenných papírů, pak ani nemusí začít uvažovat nad tím, jak je možné prodat 3.27 kusů akcií. Broker, který vědomě vydá potvrzení o prodeji cenných papírů k frakčním akciím, které nejsou cennými papíry, se však v takovém případě již pohybuje opravdu na velmi tenkém ledě. 

Dovedu si docela dobře představit, že na daně nespecializovaný investor nebude přemýšlet nad tím, jestli na výpise od brokera uvedený nákup 1,5 a prodej 1 akcie Amazonu ve skutečnosti je nebo není skutečným akciovým obchodem nebo de facto jen derivátem. Daňový poradce by ale měl.

Zdroj: Mgr. Ing. Petr Frisch - Pro Factum Consulting s.r.o. (web, Twitter)

Myslím, že nyní je to již naprosto jasné. Tato dvě vyjádření tvoří naprosto perfektní přehled v problematice daní a frakčních akcií. Každý by zde tak měl najít odpověď na své otázky a nejasnosti. Panu Frischovi i UOL Účetnictví děkuji.

Pokud vás baví moje články a příspěvky, tak neváhejte hodit follow. Díky! 🔥

Disclaimer: V žádném případě se nejedná o investiční doporučení. Jde čistě o můj souhrn a analýzu na základě dat z internetu a několika dalších analýz. Investice na finančních trzích jsou rizikové a každý by měl investovat na základě svého rozhodnutí. Jsem pouze amatér dělící se o své názory.

Máš svůj účet? Tak se přihlas . A nebo vytvoř nový.

Chceš se se stát úspěšným akciovým investorem?

Začni studovat prestižní Bulios akademii a získej přístup k unikátnímu vzdělávacímu obsahu, analýzám a praktickým nástrojům!

když už jsme u toho danění, tak bych měl dotaz trochu z jiného soudku... Nevíte někdo, jak se řeší vůbec daně, když akcie shortuji? Resp. třeba T212 nabízí inverzní ETF na shortování. Spadají na to vůbec ta samá pravidla jako na standardní nákup a prodej akcií?

Když se shortují akce, tak je to většinou formou CFD. V případě toho ETF by to ale mělo být normální podkladové aktivum, tudíž by tam mohly platit ty klasické podmínky jako u akcií. Ale pouze můj názor

Ahojte,oslovil som pre zaujmavosť podporu Lynx-u a preposielam od nich informáciu o tom, kto je vlastníkom akcií u nich kúpených:VLASTNICTVÍ

Váš obchodní účet je veden u irské entity Interactive Brokers. Hotovost, kterou vidíte na účtu, je vedena na různých bankovních účtech a je samozřejmě oddělena od majetku brokera. Cenné papíry, které držíte v portfoliu, jsou držené v depozitářích cenných papírů příslušných k dané burze. Klientský majetek musí být ze zákona oddělen od majetku brokera.

Vlastníkem cenných papírů je v depozitáři uveden Interactive Brokers. Broker následně klientovi poskytne vlastnická práva tak, aby klient, a ne broker, čerpal z výhod (i nevýhod) vlastnických práv k dané akcii. Klient je vždy potom tzv. ultimate beneficial owner. Tento postup je standardní a preferovaný z důvodu rychlosti nákupu a prodejů akcií a administrativních nákladů. Jedná se o tzv. street name registration, o němž se můžete více dočíst např. zde: https://www.investopedia.com/ask/answers/185.asp.

Dokumentaci k této věci naleznete na našem webu zde: Dokumenty ▷Všeobecné obchodní podmínky LYNX a další dokumenty (lynxbroker.cz) (Interactive Brokers Ireland Ltd Customer Agreement). Odkaz přímo na PDF soubor zde: 01_4750_IBIE_Customer_Agreement_CZ.pdf (lynxbroker.com). Jedná se o strany 10-14 v příslušném dokumentu.

paráda, díky za info 👍

Super. Díky za doplnění

to je taky dobrý teda 😅

Dobrý den, rád bych měl dotaz.

Jestli jsem to správně pochopil, tak kdybych v rámci daňového přiznání přistupoval k frakčním akciím jako k pohledávkám, zahrnul bych je do přílohy 2 (Výpočet dílčího základu daně z ostatních příjmů (§ 10 zákona) kde bych do položky výdeje uvedl částku, za kterou jsem akcie nakoupil a do položky příjem částku za kterou jsem akcie prodal?

Předem děkuji za reakci.

Nejsem daňový poradce, ale dávalo by mi to smysl, že to tak bude

Doba se rychle mění, bohužel české zákony jsou zastaralé jak tatramatka. Jinak na 99% nikdo nevlastní akcie na své jméno. Dokonce ani u těch brokerů co umožňujou nakupovat pouze celé akcie (např dnes ještě XTB). I  u XTB akcie vlastní broker. Drtivá většina brokerů pro retail totiž ani nemá přímej kontakt na burzu, ale jen prostřednictvím tzv. brokera pro brokery. Domnívám se, že jedinej kdo může využít 3 letého testu je ten kdo má zakoupený české akcie u české instituce, protože tam je velká pravděpodobnost, že v depozitáři cenných papírů bude uvedeno skutečně vaše jméno jako vlastník akcie. A zahraničních akcií ani omylem.

Myslím, že zrovna s XTB není problém ohledně daňových výhod. Ale je fakt, že dokud to člověk nemá zažitý na vlastní kůži, tak je jedna bába povídala 😅

Bylo to teda náročné čtení ale díky za to :)

Taky si myslím, že se do problému zbytečně začalo stourat a to k neprospěchu investorů. Z článku vyplývá, že pokud daný broker nabízí frakcni akcie , tak je jedno, jestli máte celé či nikoli a není to v systému brane jako cenný papír. Broker totiz nebude některe obchody evidovat jinak než jiné. Pak tedy vyvstává otázka, jak je to s brokery, kteří frakcni akcie nově zavádí? Osobně se přikláním k části v článku, která uvádí, že pokud jsou frakcni akcie u daného brokera považovány za cenný papir v zahraničí, je tomu tak i u nás.

Kdyby nebyli brány jako cenný papír, neměl bych přeci možnost hlasovacího práva, což jsem nedávno právě měl. Zaroven si myslím, že se v tom u nás fakt nikdo šťourat nebude, tedy obě výjimky zdanění považuji za platné.

Budeme věřit 👍

Kdysi jsem řešil s podporou T212 a Portu. Odpovědi zde

https://twitter.com/OndraSyrovy/status/1539651081818345472?t=2VxNPAvHVJCtRfBp5n8Vmg&s=19

Koukám, že nejde přidat odkaz - tak to najdete na mém Twitteru 😁. Připnul jsem to jako hlavní tweet

díky, jdu se na to podívat

Je zajímavé, že to má T212 přes IB. Už nevidím teda moc důvod v tom, proč si neotevřít účet přímo u IB

Protože nemá frakční akcie 🤣?

Kdysi, když jsem vybíral brokera, tak IB se mi zdálo docela složité. Od té doby jsem je nesledoval.

Pan Frisch mne začíná pěkné štvát. Evidentně začal hledat problém tam, kde žádný nebyl. Spoustě lidí zamotal svými vyjádřeními hlavu a sobě zvýšil popularitu. Ať pan Frisch uvede konkrétní příklad, kdy byl s frakčními akciemi problém u FÚ. Má pan Frisch nějaká jasná podložená fakta?Já se k tomu stavím jednoduše. Co zákon neřeší, to není problém.

Jenže zákon to řeší. Zákon říká, že časový test se vztahuje na případ, kdy mezi nabytím a prodejem cenného papíru uplyne více jak 3 roky. A frakční akcie není cenný papír, je to výmysl brokera, který si pojmenoval akcie.

Ahojte,ďakujem autorovi článku, že si s tým dal prácu. Presne o túto problematiku som sa zaujímal posledné týždňe a preto ma článok veľmi potešil. Ďakujem!Osobne využívam XTB brokera a ten má v priebehu niekoľkých týždňov zaviesť frakčné akcie (mám to potvrdené z ich podpory). Avšak aj napriek tomu zrejme budem nakupovať len celé akcie...z dôvodov uvedených v článku.Chcel by som sa ale opýtať, priatelia, ako je s vlastníctvom akcií v XTB? Z podpory mám info, že sú všetky akcie uložené na omnibus účte, ktorý je napísaný na meno daného klienta. Chápem tomu tak, že samotná akcia nie je na moje meno, ale účet na ktorom je uložená však je na moje meno. Teraz, je to teda dobre alebo zle? Inak povedané, máme za akcie držané v XTB hlasovacie práva? Rozmýšlam či je to pre bežného investora ako ja "dobrý" alebo "zlý" broker...

Napíšu svůj pohled, který jsem získal teď v poslední době právě díky řešení této problematiky: Vyloženě asi nejlepší by bylo napsat si na podporu každého jednotlivého brokera (tedy těch, kteří vás zajímají) a zeptat se. Nespoléhal bych na různé vyjádření na internetu (pokud to nejsou vyloženě FAQ stránky brokera), protože dochází k obrovskému šumu v pojmech. A taky pozor na lokalizaci. To, že broker nabízí aktivum jako reálné, podkladové, třeba americkým rezidentům, tak to ještě nutně neznamená, že je to tak kvůli zákonům třeba i u nás. To je spíš příklad, ale podívej se třeba na problematiku dvojného zdanění, ETF s USA domicilem atd. Hodně věcí se liší podle toho, ve které zemi se nacházíte. Takže  a to pozor.

Za opravdu velký problém považuju to, že i support vám třeba napíše, že akcie opravdu vlastníte vy. Ve skutečnosti tím ale může být právě myšleno to, že je psaná na vaše jméno na nějakém účtě bokem atd. Pozor na takové kličky.

Pokud bych si nebyl jistý - Požadoval bych tedy po supportu opravdu vyjádření, že třeba frakni akcie budou opravdu tak, jak slibují.

Já osobně už volím cestu "Better safe than sorry". Celé akcie. Ať nemusím řešit, že paní na finančáku to sice stačilo, ale nebylo to dobře.

Stálo by za to obepsat všechny brokery a udělat jednou pro vždy přehled 👍