S&P 500 ^GSPC
5,011.12
-0.22%
Tesla TSLA
$149.83
-3.62%
Microsoft MSFT
$404.33
-1.82%
Meta META
$501.80
+1.54%
Amazon AMZN
$179.17
-1.16%
Nvidia NVDA
$846.71
+0.76%
Apple AAPL
$167.04
-0.57%
Alphabet GOOG
$157.46
+0.37%

Analýza : Everi Holdings Inc. $EVRI+0.9%: Strategické ťahy v kasínovom priemysle

x Profil spoločnosti

Everi Holdings sa etablovala na poli kasín a digitálneho hrania ako dodávateľ hier a technologických riešení. Sústredí sa na dve hlavné oblasti: vývoj hier a herných strojov pre kamenné i online kasína a poskytovanie finančných a technologických riešení pre kasínový priemysel v segmente FinTech.

x Trhová prítomnosť

S viac ako 2 800 obsluhovanými kasínami a hernými zariadeniami, Everi nie je len lokálnym hráčom. Svoje služby rozširuje po celom svete, z USA až po Áziu, vďaka čomu má široký dosah a rozmanitosť klientely. V roku 2023 firma dokázala svoje ambície s kľúčovou akvizíciou spoločnosti VKGS LLC, čím rozšírila svoj portfólio a zároveň zvýšila svoju hodnotu na trhu.

x Záväzok k vývoju

Everi investuje do výskumu a vývoja, aby si udržala krok s neustále sa meniacimi potrebami a očakávaniami trhu. Vynakladá úsilie na vývoj nových herných systémov a strojov, ako aj na systémy pre správu údajov kasín, čím zdôrazňuje svoj záväzok k neustálym inováciám a zlepšovaniu zákazníckej skúsenosti.

x Ochrana duševného vlastníctva

Everi si chráni svoje inovácie a technológie prostredníctvom patentov a autorských práv, zabezpečujúc si tak konkurenčnú výhodu a udržateľnú pozíciu na trhu.

x Regulačné prostredie

Everi rozumie a rešpektuje komplexné regulačné prostredie, v ktorom pôsobí, a dodržiava širokú škálu predpisov, čím zabezpečuje svoje činnosti a plány na expanziu.

x Vlastnícka štruktúra

x SWOT analýza

X Fundament spoločnosti oproti sektoru

Na základe finančných ukazovateľov pre spoločnosť Everi Holdings Inc a jej sektorových priemerov je možné identifikovať niekoľko kľúčových rozdielov, ktoré naznačujú jedinečnú pozíciu spoločnosti v rámci odvetvia. Pomer cena/zisk (P/E) EVRI je 10,68, čo je nižšie ako sektorový priemer 16,14, čo naznačuje, že akcie EVRI sú "lacnejšie" v porovnaní s priemerom sektora. Hodnota P/Book 4,19 tiež prekračuje sektorový priemer 1,74, čo môže poukazovať na to, že investorom sa zdajú aktíva spoločnosti EVRI hodnotnejšie.

Z hľadiska operatívnej efektívnosti ROA EVRI dosahujú 6%, čo je podstatne vyššie ako sektorový priemer 0,79%, zatiaľ čo ROE je 47,22%, výrazne prevyšujúci sektorový priemer 3,43%. Tieto ukazovatele naznačujú, že EVRI je v porovnaní so sektorom efektívnejšia v generovaní zisku z jej aktív a kapitálu.

Tržby na akciu (Revenue/share) sú u EVRI na úrovni 8,77 čo je oveľa vyššie než sektorový priemer 1,2 čo poukazuje na silnú generáciu tržieb spoločnosti na akciu. Hrubá marža EVRI je tiež pozoruhodná, dosahujúca úroveň 79%, čo výrazne prekračuje sektorovú normu 52%, čo signalizuje, že EVRI si udržuje značnú maržu zisku na svoje produkty a služby.

Kapitálová štruktúra spoločnosti ukazuje pomer dlhu k aktívam 51%, čo je viac ako dvojnásobok sektorového priemeru 25%, naznačujúc vyššiu úroveň pákového efektu. Napriek tomu má EVRI pomer aktuálnej likvidity 1,1 čo je porovnateľné so sektorovým priemerom 1,25 čo naznačuje, že spoločnosť je schopná pokryť svoje krátkodobé záväzky približne rovnakou mierou ako ostatné spoločnosti v sektore.

Ďalšími významnými rozdielmi sú ukazovatele rentability, kde EVRI vykazuje výrazne vyššie hodnoty oproti sektorovým priemerom. Prevádzková marža EVRI je 25,50% oproti sektorovému priemeru 5,63%, čo ukazuje, že EVRI dokáže generovať značne vyšší podiel zisku z každého dolára tržieb. Rovnako impozantný je ukazovateľ čistého operačného cash flow v pomere k tržbám, kde EVRI dosahuje hodnotu 18,74% v porovnaní so sektorovým priemerom 2,85%, čo naznačuje, že spoločnosť má silný cash flow vzhľadom na svoje tržby.

Beta hodnota 2,08 naznačuje, že akcie EVRI sú výrazne volatilnejšie v porovnaní so sektorom s betou 1,02, čo poukazuje na vyššiu citlivosť akcií na trhové pohyby.

Celkovo tieto ukazovatele naznačujú, že Everi Holdings Inc. je z finančného hľadiska výkonná spoločnosť s potenciálom pre investorov, pričom sa však musí vziať do úvahy aj vyššia úroveň rizika v dôsledku vyššej volatility a vyššieho dlhu oproti sektorovým priemerom.

x Valuácia spoločnosti

Na základe finančného modelovania pomocou diskontovaných peňažných tokov (DCF) vykazuje akcia Everi Holdings Inc. potenciál na zvýšenie hodnoty. Súčasná trhová cena akcie je 10,55 USD, zatiaľ čo DCF model naznačuje implikovanú cenu akcie na úrovni 15,16 USD. Toto naznačuje možný rast hodnoty akcie o zhruba 43,98%.

Kľúčové predpoklady modelu DCF:

1. Trvalý rast príjmov: Na základe historických výkonností a súčasných trhových trendov predpokladám, že príjmy EVRI budú pokračovať v miernom raste s očakávanou ročnou mierou zvýšenia o 5,07% do roku 2027.


2. Stabilná EBIT marža: Marža EBIT (zisk pred úrokmi a zdanením) sa predpokladá byť konzistentná, s postupným zlepšením na 25,30% z tržieb, odzrkadľujúc očakávanú efektivitu a optimalizáciu nákladov.
3. Kontinuita daňovej sadzby: Vychádzajúc z predchádzajúceho daňového režimu a súčasných regulácií, daňová sadzba sa očakáva na úrovni 25% z EBIT, čo poskytuje predvídateľnosť pri výpočtoch budúcich tokov.


4. Odpisy a amortizácia (D&A): Uvažuje sa s pomerom D&A k tržbám na úrovni 20% pričom pomer bude rásť o 1% každý rok, zohľadňujúc súčasné investície a historické údaje.


5.Výdavky na kapitálové výdavky (CapEx): CapEx sa predpokladá na úrovni 20% z príjmov, reflektujúc záväzok spoločnosti investovať do rozvoja a udržania svojej konkurencieschopnosti.


6. Zmena v čistom pracovnom kapitále (NWC): Očakáva sa, že zmeny NWC budú mať negatívny vplyv na voľné peňažné toky, čo reflektuje zvýšené operatívne náklady a investície do zásob.


7. WACC: Na diskontovanie budúcich tokov bola použitá miera WACC vo výške 11,16%. Táto miera zohľadňuje 43,15% podiel dlhu s nákladmi dlhu na úrovni 5% a 57% podiel vlastného kapitálu s nákladmi na vlastný kapitál 17%. Vyššie náklady na vlastný kapitál reflektujú vyššie rizikové prémie a požadovanú návratnosť investorov.

x Predpovedaná volatilita

Graf predpovedanej volatility, zhotovený s využitím GARCH modelu, odhaľuje zaujímavý pohľad na budúce výkyvy ceny akcií Everi Holdings Inc. Súčasná volatilita, znázornená modrou čiarou, prešla skutočne kolotočom zmien, čo je vidieť na niekoľkých výrazných špičkách – najmä na začiatku a uprostred analyzovaného časového rámca. Táto dynamika signalizuje obdobie zvýšenej neistoty pre akcionárov. Na druhej strane, predpovedaná volatilita, reprezentovaná červenou čiarou, naznačuje pokojnejšie vody vpred, s postupným klesaním po predchádzajúcom vrchole. Ak by sa tieto predpovede potvrdili, investorom by sa mohlo dýchať ľahšie, keďže naznačujú potenciálne obdobie nižšej variability a tým pádom aj menšieho investičného rizika v blízkom časovom horizonte (30 dni).

x Záver a investičná téza

Everi Holdings Inc. stojí na pozadí dynamickej a neustále sa vyvíjajúcej sféry kasínového priemyslu ako inovatívny poskytovateľ herných a finančných technológií. S pôsobivou akvizíciou spoločnosti VKGS LLC a rozšíreným dosahom služieb na globálnom trhu, spoločnosť demonštruje svoju vitalitu a strategickú schopnosť rásť. Významné investície do výskumu a vývoja, ako aj ochrana duševného vlastníctva, sú zárukou udržateľnej konkurencieschopnosti a inovácií, ktoré sú základnými stavebnými kameňmi pre dlhodobý úspech.

Porovnanie s priemernými sektorovými ukazovateľmi odhalilo, že Everi Holdings Inc. nie lenže exceluje v efektivite a rentabilite, ale tiež si udržiava významnú maržu zisku a generuje silný cash flow. Aj keď je spoločnosť vystavená vyššej úrovni rizika kvôli svojej volatilite a pákovému efektu, jej finančné zdravie a operatívna výkonnosť naznačujú, že toto riziko je zvládnuteľné.

Založené na metodológii DCF, Everi Holdings Inc. predstavuje atraktívnu investičnú príležitosť s výrazným priestorom pre rast hodnoty akcie. Pri predpoklade pokračujúceho rastu príjmov, stabilnej EBIT marže a adekvátnej kontroly nákladov, súčasná trhová cena akcie nepresne odráža jej skutočný potenciál. Predpovedaná stabilizácia volatility tiež znižuje percepciu rizika.

Investičná téza pre Everi Holdings Inc. je založená na presvedčení, že spoločnosť je dobre pozicionovaná na využitie príležitostí v kasínovom a digitálnom hernom priemysle, vďaka svojej adaptabilnosti, inovatívnosti a silnému finančnému zázemiu. So súčasným odhadom rastu ceny akcie o takmer 44%, Everi Holdings Inc. ponúka významný investičný potenciál s dobrým pomerom medzi rizikom a odmenou.


No comments yet