S&P 500 ^GSPC 5,307.01 -0.27%
Tesla TSLA $180.11 -3.48%
Alphabet GOOG $178.00 -0.86%
Apple AAPL $190.90 -0.75%
Meta META $467.78 +0.68%
Nvidia NVDA $949.50 -0.46%
Microsoft MSFT $430.52 +0.34%
Amazon AMZN $183.13 -0.01%

Jsou vaše společnosti likvidní a solventní?
… aneb nedělní vzdělávání na Buliosu 🍀

👉🏻 Likvidita a solventnost jsou dva základní ukazatele finančního zdraví a efektivity společnosti. 👈🏻

Likvidita
Schopnost společnosti přeměnit svá aktiva na peníze v krátkodobém horizontu, aby mohla pokrýt své běžné závazky.

Ukazatel důležitý pro zachování provozního toku a pro reakci na tržní příležitosti a hrozby.

Pokud je společnost likvidní, tak má dostatek hotovosti nebo snadno prodejných aktiv k zaplacení svých dodavatelů, zaměstnanců, daňových úřadů a dalších věřitelů.

Likviditu společnosti lze měřit pomocí různých poměrových ukazatelů, které porovnávají oběžná aktiva a krátkodobé závazky.

Mezi nejběžnější ukazatele likvidity patří:

Běžná likvidita
(current ratio) = Oběžná aktiva / Krátkodobé závazky
Vyjadřuje, kolikrát dokáže společnost pokrýt své krátkodobé závazky svými oběžnými aktivy.

Vyšší hodnota je lepší, protože společnost má více prostředků k splacení svých závazků. Nicméně, příliš vysoká hodnota může také znamenat, že společnost nevyužívá efektivně svá aktiva k investování nebo růstu.

Pohotová likvidita
(quick ratio) = (Oběžná aktiva – Zásoby) / Krátkodobé závazky
Podobné běžné likviditě, ale odečítá zásoby od oběžných aktiv, protože zásoby mohou být obtížněji prodejné než ostatní aktiva. Vyjadřuje, kolikrát dokáže společnost pokrýt své krátkodobé závazky svými nejlikvidnějšími aktivy.

Čím vyšší je, tím lépe, protože společnost má více hotovosti nebo snadno prodejných aktiv k dispozici.

Ukazatel hotovosti
(cash ratio) = Hotovost a ekvivalenty hotovosti / Krátkodobé závazky
Nejpřísnější míra likvidity, jelikož zahrnuje pouze hotovost a ekvivalenty hotovosti, jako jsou krátkodobé investice nebo peněžní tržní fondy, které lze rychle a snadno přeměnit na peníze. Vyjadřuje, kolikrát dokáže společnost pokrýt své krátkodobé závazky pouze svou hotovostí a ekvivalenty hotovosti.

Čím vyšší je, tím lépe, protože společnost má více finanční flexibility a nižší riziko platební neschopnosti. Nicméně, příliš vysoká hodnota může také znamenat, že společnost nevyužívá efektivně své finanční zdroje k investování nebo růstu.

Solventnost
Schopnost společnosti splácet své dlouhodobé závazky a udržet svou činnost v dlouhém časovém horizontu.

Solventnost je důležitá pro hodnocení finanční stability a udržitelnosti společnosti.

Pokud je společnost solventní, tak má dostatek aktiv k pokrytí svých dluhů, jakmile jsou splatné, a je schopna generovat dostatečné zisky a peněžní toky k financování svého růstu a rozvoje.

Solventnost lze měřit pomocí různých poměrových ukazatelů, které porovnávají aktiva, dluhy, zisky a peněžní toky.


Mezi nejběžnější ukazatele solventnosti patří:

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
(debt-to-equity ratio) = Celkový dluh / Vlastní kapitál
Vyjadřuje, jaký je podíl dluhu a vlastního kapitálu na financování aktiv společnosti.

Čím vyšší je, tím vyšší je finanční páka a riziko společnosti, protože je více závislá na cizích zdrojích, které jsou spojeny s úrokovými náklady a splátkami. Nicméně, vyšší finanční páka může také znamenat vyšší potenciál pro zvýšení návratnosti vlastního kapitálu, pokud společnost dokáže vytvářet dostatečné zisky z využití dluhu. Nižší poměr je lepší, protože společnost má nižší finanční riziko a větší finanční nezávislost.

Ukazatel úrokového krytí
(interest coverage ratio) = Zisk před úroky a daněmi (EBIT) / Úrokové náklady
Vyjadřuje, kolikrát dokáže společnost pokrýt své úrokové náklady ze svého provozního zisku.

Čím vyšší je, tím lépe, protože společnost má více prostoru pro splácení svého dluhu a nižší riziko nesplacení. Naopak, čím nižší, tím hůře, protože společnost má menší marži pro pokrytí svých úrokových nákladů a vyšší riziko platební neschopnosti.


Ukazatel dluhové služby
(debt service coverage ratio) = Peněžní tok z provozní činnosti / Celková dluhová služba
Vyjadřuje, kolikrát dokáže společnost pokrýt svou celkovou dluhovou službu, která zahrnuje úrokové náklady a splátky jistiny, ze svého peněžního toku z provozní činnosti.

Čím vyšší je, tím lépe, protože společnost generuje dostatek peněžních prostředků k splácení svého dluhu a udržení své solventnosti. Naopak, čím nižší, tím hůře, protože společnost má nedostatek peněžních prostředků k splácení svého dluhu a ohrožuje svou solventnost.👇🏻


👉🏻 Společnost by měla najít optimální rovnováhu mezi využitím dluhu a vlastního kapitálu k financování svých aktiv a růstu.

👉🏻 Dluh může být výhodný, pokud společnost dokáže vytvářet dostatečné zisky a peněžní toky z investovaných prostředků, ale také může být rizikový, pokud společnost není schopna splácet své závazky a udržet svou činnost. 👈🏻

👉🏻 Vlastní kapitál může být bezpečnější, protože není spojen s úrokovými náklady a splátkami, ale také může být nákladnější, protože vyžaduje vyšší návratnost pro investory. 👈🏻


A na závěr shrnutí…

Likvidita a solventnost jsou dva klíčové aspekty finančního řízení a hodnocení společnosti.

Likvidita se týká schopnosti společnosti přeměnit svá aktiva na peníze v krátkodobém horizontu, aby mohla pokrýt své běžné závazky. Solventnost se týká schopnosti společnosti splácet své dlouhodobé závazky a udržet svou činnost v dlouhém časovém horizontu.

👉🏻 Oba tyto ukazatele ovlivňují rozhodování společnosti a jejích investorů, protože ukazují, jak efektivně a stabilně společnost hospodaří se svými zdroji a jaké má riziko platební neschopnosti. 👈🏻

Informace o cashflow naleznete v tomto článku👇🏻
https://bulios.com/status/148020


Tie doporučené hodnoty su za mna blbosť a malo by sa to skor sledovať ako priemer v sektore nie celkovo , kedže každý sektor je špecifický napríklad v spotrebitelskom sektore a maloobchode je bežné že spoločnosti ktoré predávajú koncovým uživatelom držia menej hotovosti pretože splatnost ich pohladávok bude skor ako splatnost závazkov (obchodný deficit) a naopak, podnik ktorý vyrába chlieb, syr ... to bude mať presne naopak. Už iba týmto príkladom bude likvidita v sektore naprieč podnikmi úplne iná a bude to záležať na sile ich postavenia v retazci Napríklad lídl bude mať splatnosť záväzkov kludne 90 dní a farmár 10 dní. Ak sa to farmárovi nepáči, lídl si nájde iného dodávatela ktorý s podmienkami bude súhlasiť ked chce aby sa jeho výrobky predávali. Myslím, že by sa likvidita mala skúmať individuálne a skor ako riešiť obežné aktiva tak sa zamerať na pomerové ukazovatele ktoré ovplivnuju cashflow a sú forwardlooking a dokážu predpovedať finančnú tiesen a nie backwardlooking ktoré hodnotia akutálnu situáciu.

Partner

Spuhlasím s tebou. Každý ukazatel je potřeba přizpůsobit danému sektoru a stylu byznysu dané společnosti. 
Díky za hodnotné doplnění příspěvku 🍀

Super, krásné to doplňuje můj článek.. dobrá práce kolego.👍

Partner

Ono to postupně všechno jednou do sebe začne zapadat a dávat smysl. 📈🍀