S&P 500 ^GSPC 5,308.43 +0.01%
Tesla TSLA $177.80 +1.63%
Amazon AMZN $180.99 -1.39%
Microsoft MSFT $428.50 +0.74%
Nvidia NVDA $940.94 -0.72%
Apple AAPL $192.36 +0.69%
Meta META $467.03 -0.39%
Alphabet GOOG $179.01 +0.31%

Jsem opravdu vlastníkem akcie? Brokeři poskytli odpověď na palčivou otázku mnoha investorů

Dominik Petrnoušek
19. 10. 2022
10 min read

Téma, které vzbuzuje mnoho emocí - jsem opravdu vlastníkem akcie? Jsou moje investice v případě problému v bezpečí? Tento článek vám přinese konkrétní odpověď na tuto otázku v podobě vyjádření brokerů!

Brokeři poskytli odpověď na jednu z nejpalčivějších otázek

Málokterá otázka přináší tolik nejasností, nepřesností a zmatků jako tato. O to horší je, že na internetu se objevují buď fragmentované nebo neověřené informace. Zeptal jsem se tedy podpor šesti nejpoužívanějších brokerů a přináším vám ucelený seznam odpovědí. Jsme opravdu vlastníky akcií?

Všem brokerům jsem položil stejný dotaz: 

Rád bych se zeptal na otázku vlastnění akcií. Na internetu se vyskytují rozlišné informace. Kdo (případně jakou formou) je vlastníkem akcií při nákupu na Vaší platformě? Zejména pak z pohledu danění a účetnictví.

Brokerům bez české podpory jsem poslal anglický ekvivalent doplněný o prosbu o odpověď pro investora z Česka (z důvodu možné odlišnosti od jiných států). Jejich odpovědi dávám v angličtině i v mém (doufám) správném překladu.

1) Interactive Brokers

While clients are the beneficial owner of all securities held in their account, all such securities are held in 'Street Name' meaning that they are registered in the name of Interactive Brokers on the books of the issuer. Interactive Brokers, in turn, holds them for you in what is known as 'Book-Entry' form meaning that we maintain a record on our books that you are the owner of the securities

Klienti jsou sice skutečnými vlastníky všech cenných papírů vedených na jejich účtu, ale všechny tyto cenné papíry jsou vedeny na jméno (Street Name), což znamená, že jsou v účetních knihách emitenta vedeny na jméno společnosti Interactive Brokers. Společnost Interactive Brokers je zase drží pro vás v takzvané "zaknihované" formě, což znamená, že v našich účetních knihách vedeme záznam o tom, že jste vlastníkem cenných papírů.

2) Lynx

Váš obchodní účet je veden u irské entity Interactive Brokers. Hotovost, kterou vidíte na účtu, je vedena na různých bankovních účtech a je samozřejmě oddělena od majetku brokera. Cenné papíry, které držíte v portfoliu, jsou držené v depozitářích cenných papírů příslušných k dané burze. Klientský majetek musí být ze zákona oddělen od majetku brokera. 

Vlastníkem cenných papírů je v depozitáři uveden Interactive Brokers. Broker následně klientovi poskytne vlastnická práva tak, aby klient, a ne broker, čerpal z výhod (i nevýhod) vlastnických práv k dané akcii. Klient je vždy potom tzv. ultimate beneficial owner. Tento postup je standardní a preferovaný z důvodu rychlosti nákupu a prodejů akcií a administrativních nákladů. Jedná se o tzv. street name registration, o němž se můžete více dočíst např. zde: https://www.investopedia.com/ask/answers/185.asp.

 3) Trading 212

Generally, Trading212 holds the shares you invest in on your behalf, in custody at Interactive Brokers. They are the biggest broker in the world by the number of daily trades, holding 160B US dollars in client assets. 
It applies to all of our clients, regardless of the country of residence!

Obecně platí, že společnost Trading212 drží akcie, do kterých investujete, vaším jménem v úschově u společnosti Interactive Brokers. Ta je podle počtu denních obchodů největším brokerem na světě a drží 160 miliard amerických dolarů v klientských aktivech. To platí pro všechny naše klienty bez ohledu na zemi bydliště!

4) eToro

When you open a non-leveraged BUY (long) position on a stock, you are investing in the underlying asset, and the stock is purchased in your name. This also applies to fractional shares: for example, on eToro, you can invest as little as $50 to purchase part of a share whose price per unit is $1,000. eToro also offers additional functions using CFD trading. With CFDs, you can open SELL (short) positions and use leverage. Keep in mind that if you hold a CFD stock position, you do not actually own the stock. Any CFD trade will be marked 'CFD' in the trade line. The eToro investment platform is not an exchange or a market. This means that you can BUY or SELL stocks within the eToro investment platform, but it is not possible to move open positions out of your eToro account to another broker or to another person.

Když otevřete nepákovou pozici BUY (dlouhou) na akcii, investujete do podkladového aktiva a akcie jsou nakoupeny na vaše jméno. To platí i pro zlomkové akcie: například na eToro můžete investovat pouhých 50 USD do nákupu části akcie, jejíž jednotková cena je 1 000 USD. eToro nabízí také další funkce využívající obchodování s CFD. Pomocí CFD můžete otevírat SELL (krátké) pozice a využívat pákový efekt. Mějte na paměti, že pokud držíte CFD pozici na akcie, ve skutečnosti akcie nevlastníte. Každý obchod s CFD bude u popisu obchodu označen jako "CFD". Investiční platforma eToro není burza ani trh. To znamená, že v rámci investiční platformy eToro můžete nakupovat nebo prodávat akcie, ale není možné přesouvat otevřené pozice z účtu eToro k jinému makléři nebo jiné osobě.

5) XTB

Z právního pohledu skutečně jste majitelem držené akcie, ale v dnešní době je běžné, že broker u koncového depositáře drží vaše akcie pod svým jménem na hromadném tzv. omnibus účtu. Je to především z toho důvodu, aby se právě minimalizovaly náklady na služby depositářů, které se následně nemusí přesouvat na koncového investora, ale zůstanou zachovány klíčové služby depositářů. Vy jakožto individuální investor toto prakticky nepoznáte, jelikož převody akcií, přípisy dividend nebo různé korporátní události jsou vždy v konečném důsledku provedeny stejně, jako kdyby byly akcie evidenované u koncového depositáře na klienta.

6) Degiro

You are the ultimate beneficial owner of the shares. We can provide you with a UBO certificate that showcases that, Additionally, you can find more information here.

Jste konečným skutečným vlastníkem akcií, Můžeme vám poskytnout certifikát UBO, který to prokazuje. Další informace naleznete zde.

Vzhledem k celkem stručné odpovědi Degira jsem vám sem zmíněný odkaz vytáhl a přeložil. Zní takto:

Jak jsou mé investice uchovávány?
Ve finančním světě existuje několik způsobů držení finančních aktiv. Běžnou metodou, která se často používá v celém finančním světě, je držení aktiv na tzv. souhrnných účtech. Jedná se o typ účtu, na kterém lze držet mnoho různých položek najednou, místo aby bylo potřeba mít mnoho různých a samostatných účtů. Tyto účty jsou obvykle vedeny správcem: bankou nebo jinou finanční institucí, která drží a uchovává (eviduje) aktiva svých klientů.

Pokud obchodujete s finančními nástroji prostřednictvím DEGIRO, obchodujete prostřednictvím této souhrnné struktury. Omnibusové účty, které slouží k držení vašich aktiv, jsou vedeny u našeho správce (správců) a jsou vedeny na jméno 4 různých zvláštních právních subjektů, tzv. účelových společností (SPV). Jediným účelem těchto SPV je ochrana a správa vašich aktiv. Veškeré akcie, které naši klienti koupí a prodají, se odepisují nebo připisují na účet příslušné SPV. Naše SPV jsou založeny jako nadace (v nizozemštině nazývané "stichting") podle nizozemského práva. Nadace mají tzv. právní subjektivitu, což znamená, že mohou vlastnit majetek - včetně (bankovních) účtů - a akumulovat dluhy. Nadace však nemají žádné členy ani akcionáře, což znamená, že jsou od DEGIRO zcela (konkurzně) vzdáleny. Další podrobnosti o těchto účelových společnostech naleznete v naší klientské smlouvě (zejména v článcích 1, 17 a 18) a v ISI - Investiční služby.

Co to pro mě znamená?
Jedním z nejdůležitějších důsledků tohoto způsobu držby finančních aktiv je, že souhrnný účet může výrazně snížit transakční náklady spojené s obchodováním na finančních trzích. Zatímco struktura, při níž jsou všechna aktiva vedena na samostatných účtech, by znamenala mnoho různých transakcí, a tedy i vyšší transakční náklady, při použití souhrnného účtu lze všechny různé provedené transakce agregovat, a tím udržet náklady na nízké úrovni.

Kromě toho, protože vaše akcie jsou v držení našich SPV, jsou odděleny od společnosti DEGIRO. To znamená, že pokud by se společnosti DEGIRO něco stalo, věřitelé společnosti DEGIRO se těchto fondů - a jejich aktiv - nemohou dotknout.

Je tedy naprosto jasné, že u žádného z brokerů nejsou akcie vaše - v tom naprosto čistém slova smyslu. Všichni brokeři ale volí víceméně stejnou cestu, která znamená jednu věc - nemá cenu se bát a řešit to, protože vám nic jiného nezbývá. Tedy minimálně pokud se rozhodujete mezi těmito (rozhodně nejpoužívanějšími) běžnými brokery, kteří své služby nabízejí. Doufám, že přehled někomu alespoň trochu pomohl, ulehčil práci a udělal v této problematice trochu jasno.

Co vy? Řešíte formu vlastnictví akcií? Je pro vás tato otázka důležitá?

Pokud vás baví moje články a příspěvky, tak neváhejte hodit follow. Díky! 🔥

Disclaimer: V žádném případě se nejedná o investiční doporučení. Jde čistě o můj souhrn a analýzu na základě dat z internetu a několika dalších analýz. Investice na finančních trzích jsou rizikové a každý by měl investovat na základě svého rozhodnutí. Jsem pouze amatér dělící se o své názory.

Přečíst celý článek zdarma?
Tak pokračuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Pošli článek dál, nebo si ho ulož na později.